Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов Във връзка с утвърждаване на проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителни мрежи и за достъп до съоръженията
2015-07-02
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов Във връзка с утвърждаване на проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителни мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ.
Основната позиция на Федерацията гравитира около идеята, че предложенията на КЕВР относно промени в сроковете за заявяване на капацитет и достъп са от естество да създадат предпоставки за бариери пред свободния пазар на природен газ както и да доведат до прекратяване на вече сключени договори при свободно договорени цени.
Нелогично е заявки за алтернативни доставки на природен газ за първото тримесечие на следващата година да бъдат правени месец по-късно след заявяване на пълно количество природен газ към Булгаргаз ЕАД, т.к никой потребител не би рискувал да остане без запаси. Нещо повече – сроковете за разглеждане на заявления от 5 дневен и 15 дневен срок на произнасяне преди началото на доставката се превръща биха могли да бъдат още една пречка пред консуматорите на природен газ, т.к те ще бъдат поставени в неизгодно положение поради липсата на време за реакция.
БФИЕК