Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище на БФИЕК относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
2020-05-29
Становище на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) по отношение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, публикуван за обществено обсъждане на страницата на министерство на енергетиката и портала за обществени консултации strategy.bg
Изх. № 370/29.05.2020 г.

ДО:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Относно: Становище на БФИЕК относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Уважаема г-жо Петкова,

Във връзка с обществената консултация относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, Ви изпращам становището на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

БФИЕК приветства въвеждането на възможност за подаване на документи по електронен път. Същевременно бихме искали да направим и някои предложения за изменение на предложените текстове:

В § 42, т. 4. да отпадне, т.е. да се запази досегашният срок до 1 март на годината, следваща годината на отчитане.

§ 53. на ЗИД на ЗЕЕ да придобие следния вид: „Член 77 се изменя така:

„чл. 77. (1) Министърът на енергетиката изработва и утвърждава правила за работата на пазарен механизъм, по който да се определя справедлива стойност на енергийните спестявания, удостоверени по реда на чл. 74 и подлежащи на прехвърляне по реда на чл. 75, ал. 3.

(2) Правилата по ал. 1 се утвърждават след публична консултация.

(3) Информация за работата на пазарния механизъм се публикува на интернет страницата на агенцията до 10-о число на всеки месец.

(4) Информацията по ал. 3 включва броя прехвърлени удостоверения, размерът на прехвърлените спестявания и постигнатата цена за спестен MWh. Оповестяването на сделките се извършва по начин, запазващ анонимността на страните.“

Мотиви: Понастоящем са налични значителни удостоверени спестявания от незадължени лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, а същевременно неизпълнението на целите от страна на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ е съществено. Тези удостоверения сравнително рядко се прехвърлят съгласно реда на чл. 75, ал. 3., т. 2, тъй като често не може да се постигне споразумение между страните относно цената за прехвърляне. Въвеждането на работещ пазарен механизъм ще разреши този проблем, тъй като ще позволи формирането на справедлива цена въз основа на механизмите на търсенето и предлагането.

Във връзка с предложената редакция на чл. 77, в ПЗР на ЗИД на ЗЕЕ да се създаде нов § 66, а сегашният § 66 да се преномерира на § 67:

„§ 66 (1) Правилата по чл. 77, ал. 1 се изработват в срок от шест месеца след влизането на закона в сила, след което се подлагат на публичната консултация по чл. 77, ал. 2.

(2) Публичната консултация по чл. 77, ал. 2 има минимална продължителност от 30 дни.“

С уважение:Ивайло Найденов
Изпълнителен директор на БФИЕК