Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище на БФИЕК - Правила за търговия с електрическа енергия 22.02.2013г.
2013-02-22
ДО:
ЮЛИАНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Уважаема г-жо Иванова,

След обсъждане в БФИЕК представяме на вниманието на
комисията няколко проблемни области от гледна точка на индустриалните енергийни консуматори:
Първата тема касае текстовете относно заплащането на цените за пренос, достъп и добавките към тях, съответно за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи.
Новата редакция на чл.13(2) и чл. 26 ПТЕЕ въвежда задължение цените и добавките към тях да се заплащат не само за използваната електрическа енергия (както до сега), но и за отдадената. Според индустриалните енергийни консуматори това ще доведе до по-високи крайни цени на електрическата енергия, докато няма развит либерализиран пазар. Централите ще прехвърлят този разход в крайната цена на електроенергията. Фактически тази разпоредба би довела до това, че крайните клиенти ще заплащат два пъти мрежовите цени – един път директно и втори през по-високите цени на електрическа енергия.
Подобна редакция на чл.13(2) и чл. 26 ще доведе и до допълнителен разход и за заводските централи (електро-/топлоенергия).
Въпреки дотук изложената теза, индустрията е убедена, че всички ползватели на мрежата следва да носят отговорност за разходите, които предизвикват и се надяваме да бъде намерено решение, което отчита мрежовия отпечатък на конвенционалните и неконвенционални централи. Цените на мрежовите услуги следва да спаднат рязко с въвеждането на подобен механизъм за разделяне на разходите между потребители и производителите на електроенергия.
Втората област засяга регламентацията в чл. 26(3) от ПТЕЕ. Икономическите оператори, представени в БФИЕК са силно обезпокоени от разпоредбите на чл.26(3) Предвиденият механизъм задължава индустриалните потребители да заплащат за нещо, което не са получили. Общ принцип в стопанските отношения е, че се заплаща за доставена стока/услуга или извършена работа. Въвеждането на задължителното, междинно звено на разпределителното предприятие при потребители с измерване на средно напрежение в подстанциите не е съобразено с характеристиките на преносната мрежа в България.
Многобройни са случаите, когато липсва изградена мрежа на 110 kV, 220 kV и 440 kV. Този факт не изключва прякото присъединяване на потребители директно към преносната мрежа, когато преносната мрежа на „НЕК” ЕАД са електропроводи 110 kV и подстанции 110/20 kV, т.е. преносната мрежа завършва с тези съоръжения. Бих искал да напомня за решение на Върховният административен съд, в административно дело № 2300/2006 и потвърдено от петчленен състав с дело № 3286/2007. Там съдът постанови, че когато икономически оператор е присъединен пряко към преносната мрежа, независимо от напрежение, със собствените си съоръжения, не дължи цена за достъп на разпределителното предприятие. С други думи собствеността е определяща и има приоритет пред законова и подзаконова нормативна уредба.
Трябва да има стока или услуга, за да се иска плащане. Това е доказателство за прякото противоречие на приетата разпоредба със съдебната практика.
Членовете на БФИЕК са на мнение, че текстовете на чл.26(3) от правилата за търговия с електрическа енергия не са съобразени нито с икономическа логика, нито допринасят за взаимоотношенията между потребители, разпределителни предприятия, системния оператор и НЕК ЕАД.
БФИЕК предлага да отпадне разпоредбата на чл. 26(3).
Трето - процедурата по отстраняването на участник от борсовия пазар. (чл.37) Според индустриалните енергийни консуматори следва всяка промяна в регистъра по чл.35 да се оповестява до всички участници на пазара чрез автоматизирани съобщения по електронна поща.
Четвъртата изключително важна област касае процедурата за смяна на доставчик и на координатор на балансираща група съгласно чл.88.
Процедурата за смяна на доставчик предвижда еднакви условия и срок за клиенти, които тепърва излизат на свободния пазар и регистрирани/активни потребители. Според нас трябва да се направи разграничение и за клиенти, които са регистрирани на свободния пазар, смяната на доставчик да е много по-лесна в по-кратък срок. Неприемливо е, компании с опит на свободния пазара да чакат първо число на месеца и минимум 15 дни от подаването на заявление, за да сменят своя доставчик.
Според БФИЕК, срокът за смяна на доставчик и на координатор на балансираща група трябва да се намали драстично. Това ще стимулира конкуренцията и ще даде гъвкавост на клиентите в техния избор.
Пето – моля да поясните текста на чл.52(3) „При недостигане на предварително заложената грешка за целите на итеративния процес PP-трябва да бъде пояснено, може би към термините, че това е част от нормална математическа процедура на разпределение на количествата търгувана електрическа енергия на борсовия пазар на електрическа енергия и при достигане на предварително зададения брой итерации, независимият преносен оператор, след оценка на получените резултати, има правото да приеме постигнатите резултати за валидни.”
Следва да бъде оценена тежката ситуация, в която се намира индустрията. Пет години рецесия доведоха до изчерпване на резервите и много от производствата за застрашени от затваряне. Индустрията генерира значителна част от БВП и се опитва да съхрани хиляди работни места. Балансираният подход е изключително важен. Вярваме, че създаването на работещи правила за търговия с електрическа енергия ще доведе до стабилизиране на икономиката и енергетиката.

С уважение:
Константин Делисивков
Изп. директор на БФИЕК
Гр. София
22.02.2013 г.