Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Годишно общо събрание на БФИЕК
2017-04-18
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно общо събрание
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно общо събрание на 18.05.2017 г. от 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ 1700 гр. София, при следния дневен ред :

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на доклад за дейността за 2016 г.
2. Приемане на финансов отчет на БФИЕК за 2016 г.
3. Приемане на одитирани ГФО на БФИЕК за 2015 и 2016 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС на БФИЕК за дейността им за периода 2015-2016 г.
5. Разни
BFIEC