Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление.
2014-09-23
На 23.09.2014 г. от 14.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-31 от 10.09.2014 г. за
утвърждаване на цена за ІV
–то тримесечие на 2014 г., по която общественият
доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти,
присъединени към газопреносната мрежа
БФИЕК