Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред
2015-07-30
На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред :

1. Цена „Задължения към обществото“ от 01.08.2015г. – представяне на визията на Комисията за енергийно и водно регулиране (Представител на КЕВР)

2. Пътна карта за реформиране на сектор Енергетика – очакванията на бизнеса.

3. Позиция на МИ по решението на ЕК да започне преговори с други страни, членки на СТО за пълно либерализиране на световната търговия с екологични стоки и услуги, отражение на бъдещо споразумение върху българската и европейска индустрия. Възможности за нарастване на търговията и инвестициите.

4. Изслушване на представител на МФ относно хода на разработване и приемане на Методиката за определяне на такса битови отпадъци.

По т. 1 от дневния ред бяха поканени представители на Комисията за енергийно и водно регулиране, за да представят тяхната визия за размера на цена „Задължения към обществото“ от 1 Август 2015г. Очакванията на бизнеса бяха да получи индикация за размера на цена „Задължения към обществото“ след промените на Закона за енергетиката от 24 юли 2015г. Представител на КЕВР не се включи в Заседанието. От изказвания в медиите стана ясно, че ценовото решение ще бъде оповестено от КЕВР в петък (31.07.2015г.) и ще се прилага от събота (01.08.2015г.). За пореден път индустрията е поставена в пълна неизвестност по отношенията на плановете на енергийния регулатор.
БФИЕК