Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ
2015-08-21
Обучителен семинар

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ

Семинарът ще се проведе на 01.10.2015 г. от 9:00ч.
„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700

Кратка информация за събитието

На 04 август 2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник и влязоха в сила новите Правила за търговия с природен газ. Правилата предвиждат нови отговорности, задължения и възможности за пазарните участници. Регулира се администрирането на сделките с природен газ, балансирането на пазара с природен газ, условията за смяна на доставчик и реда за обслужване на средствата за търговско измерване.
Булгартрансгаз ЕАД, като организатор на балансирането на пазара, ще представи новите права и задължения на ползвателите на газопреносната мрежа, сроковете за въвеждане на правилата за балансиране и методиката за ценообразуване на балансиращия пазар.
В началото на месец август Булгаргаз ЕАД представи на своите клиенти нов проект на договор за доставка на природен газ след 01.01.2016г. Предложените текстове включват възможността клиентът сам да осигури преноса на природен газ или да възложи това на Обществения доставчик. Актуализирани са формите и сроковете за подаване на информация и временни ограничения на доставките. Проектът на договор предвижда и възможност за клиентите да заявят равномерна или неравномерна доставка в рамките на договорната година с диференцирани възможности за отклонение от заявените количества. Въвежда се и възможност за Клиента да променя дневните заявки, при свободно разпределяне на заявените количества по пунктовете за приемане-предаване, както и да се прехвърлят неприети количества за следващ договорен период.
Основната цел на обучителния семинар е да запознае крайните клиенти с промените на пазара с природен газ в следствие от влизането в сила на новите Правила за търговия с природен газ. Участниците ще могат да зададат своите въпроси на лекторите, представители на КЕВР, Булгаргаз ЕАД и Булгатрансгаз ЕАД.

Основните теми

• Представяне на новите разпоредби на Правилата за търговия с природен газ
• Представяне на новите разпоредби в договорите с Обществения доставчик
• Осъществяване и администриране на сделките за балансиране с природен газ
• Подаването на заявки за достъп, капацитет и пренос, коригиращи заявки и съществуването на реални възможности за отклонения от заявените количества
• Възможностите за оптимизация на разходите на крайните клиенти
• Очаквани срокове за реалното въвеждане на балансиращия пазар
• Нивото на ликвидност на пазара
• Прогнозно отражение на новите правила върху пазара на природен газ в страната

Програма

Ще бъдат направени презентации от представители на КЕВР, Булгаргаз ЕАД и Булгатрансгаз ЕАД.

09:00 – 9:30 Официално откриване
9:30 – 11:00 Комисия за енергийно и водно регулиране
11:00 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 13:00 Булгаргаз ЕАД
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 16:00 Булгартрансгаз ЕАД

Регистрация

За да се включите в обучителния семинар, е нужно предварително да попълните регистрационната форма (на този линк) и да заплатите цена за участие не по-късно от 28.09.2015г.

Цената за участие включва:
• Материали
• Кафе пауза
• Обяд
• Сертификат за участието в семинара.


* Организаторите си запазват правото да променят лекторите, часа и мястото на събитието.

БФИЕК
Галерия