Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“
2015-08-21
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
организира:

Обучителен семинар
по

„Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“
Семинарът ще се проведе на 17.09.2015 г. от 9:00ч.
„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700Семинарът цели да запознае заинтересованите страни, в това число потенциалните бенефициенти на държавната помощ, търговци на електроенергия, одитори, с условията и реда, както и сроковете за подаване на заявления и подготовка на документи за участие в механизма за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергията от ВЕИ в цена „задължения към обществото“. Наредбата е съгласувана от Министерствата на икономиката, енергетика и финансите, и се очаква в кратък срок да завърши процедурата за нотификация на помощта пред Европейската комисия. В рамките на семинара ще бъдат разгледани критериите за допустимост, на които следва да отговарят бенефициентите. Лектори от Министерство на енергетиката ще представят условията и реда за предоставяне на помощта, както и очакванията към пълнотата на документите за кандидатстване и сроковете, които следва да бъдат спазени за получаване на съответната отстъпка за ценовия период от 01 август 2015г. Участниците в семинара ще имат възможност да зададат своите въпроси на представители на управляващия орган.

Основни теми:

1. Общо представяне на Политиката за намаляване на тежестта на ВЕИ в цена „задължения към обществото“.
2. Критерии за допустимост
3. Практически аспекти за предоставяне на помощта
4. Ролята на координаторите на балансиращи групи
5. Практически аспекти при подготовка на документи за кандидатстване
a. Изчисляване на брутната добавена стойност
b. Електроенергийна интензивност
c. Количества електроенергия, използвана за производство по основната дейност
d. Принадлежност към сектор от приложение 1 и 4


Основните лектори в семинара са на представители Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и Министерство на финанситеРегистрация

За да се включите в обучителния семинар, трябва предварително да попълните регистрационна форма (на този линк) и съответно да заплатите цена за участие не по късно от 14.09.2015г.

Цената за участие включва:
• Материали
• Кафе паузи
• Обяд
• Сертификат за участието в семинара.
БФИЕК
Галерия