Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Годишно Общо събрание на БФИЕК - 12 април 2016г.
2016-03-08
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=101499
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2016 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2015 г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет на БФИЕК за 2015 г.;

3.Приемане на проектобюджета на БФИЕК за 2016 г.;

4. Приемане на план за дейността на БФИЕК за 2016 г.;

5. Изменение на устава на БФИЕК;

6. Разни.
Константин Делисивков