Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Извънредно Общо събрание на БФИЕК - 23 юни 2016г.
2016-06-02
Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 23.06.2016 год. (четвъртък) от 11:00 часа.
Общото събрание ще се проведе на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за мандат 2014-2015г.;
2. Промени в Устава на БФИЕК;
3. Актуализиране на Плана за дейността на БФИЕК за 2016г.;
4. Актуализиране на бюджета, финанси и отчетност;
5. Членски внос и целеви вноски в БФИЕК;
6. Разни;

Управителният съвет внася в Общото събрание следните предложения за решение:

По т. 1 – „Освобождаване от отговорност на Управителния съвет на БФИЕК за мандат 2014-2015г.“
По т.2 – „Приема предложените от Управителния съвет промени в Устава.“
По т.3 – Няма постъпили предложения от членовете и Управителния съвет на БФИЕК
По т. 4 – Няма постъпили предложения от членовете и Управителния съвет на БФИЕК
По т.5 – „Управителният съвет предлага запазване на сегашния модел за формиране на членски внос.“

Всички писмени материали по дневния ред на извънредното Общо събрание на БФИЕК са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.
Константин Делисивков
Галерия