Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК проведе Workshop на тема : Дискусия за проблемите, свързани с подаването на документи по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
2017-02-22
БФИЕК проведе семинар-дискусия, на който бяха обсъдени често срещаните проблеми, свързани с подаването на заявления и документи във връзка с отпускането на държавна помощ по Наредбата.
Целта на дискусията бе да запознае заинтересованите страни, в това число бенефициерите на държавната помощ, търговци на електроенергия, одитори, с условията и реда, както и сроковете за подаване на заявления и подготовка на документи за участие в механизма за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергията от ВЕИ в цена „задължения към обществото“.Акцентът на уъркшопа бе дискутиране на често срещаните пропуски, проблеми и неясноти във връзка с подаването на документите по Наредбата. Участниците в семинара имаха възможност да зададат своите въпроси на представители на управляващия орган.
BFIEC
Галерия