Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
На 07.03.2017г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност към Министерство на икономиката при следния дневен ред
2017-03-07
На 07.03.2017г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност към Министерство на икономиката при следния дневен ред

1. Ускоряване и опростяване на процедурите по ОП”Иновации и конкурентоспособ-ност”, увеличаване на средствата за технологично обновление на мощностите с цел по-вишаване на конкурентоспособността на българските производители.

2. Подготовка на Законопроект за индустриалните икономически зони и за териториите със специално предназначение.

3. Доклад на Световната банка за довършване на либерализацията на електроенергийния пазар.

4. Ревизия на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) за периода след 2021 г., стано-вище на МОСВ и българското правителство за внасяне на промени с цел “защита от изти-чане на въглерод” на сектори, които търгуват на глобални борси и не могат да прехвърлят увеличените енергийни разходи върху цените (т.н.price-taker).

От БФИЕК присъстваха :

г-н Константин Стаменов, председател на УС на БФИЕК и зам. председател на КСИС
г-жа Мая Александрова, пълномощник на "Аурубис България" АД
г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК

Линк с информация - http://www.mi.government.bg/bg/news/ministerstvo-na-ikonomikata-vazobnovi-deinostta-na-konsultativniya-savet-za-industrialna-stabilnost-i-2874.html
BFIEC
Галерия
Документи