Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище на БФИЕК във връзка с ЗИД на Закона за енергетиката със сигнатура № 854-01-19 от 27.03.2018г., и държавните помощи в сектор „Енергетика“
Позиция на УС на БФИЕК във връзка с актуалните предложения за изменение на Закона за енергетиката и пълната либерализация на пазара
Становище на БФИЕК относно състоянието на свободния пазар за електроенергия и отражението върху базовата индустрия в България / 2018 /
Функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика. Очакванията на енергоемката индустрия са за повече стабилност, предвидимост, дългосрочна визия за по-литиките и промените на пазарните правила.
УС на БФИЕК свиква Общо събрание на 29.05.2017 г.
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 свиква Общо събрание.
БФИЕК внесе две становища до КЕВР относно обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени.
На 21.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени.
ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от "Булгаргаз" ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабд
На 16.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР бул. "Княз Ал. Дондуков" 8-10 ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от "Булгаргаз" ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.
ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.
На 04.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.
На 25.09.2014 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г.
ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.
На 25.09.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „ Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г.
ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление.
На 23.09.2014 г. от 14.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-31 от 10.09.2014 г. за
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г.
На 18.09.2014 г. от 10 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4,се проведе обществено обсъждане на "Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия"
ДКЕВР проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на "НЕК" ЕАД.
Проведе се открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на "НЕК" ЕАД за "търговия с електрическа енергия" с добавяне на дейността "координатор на балансираща група"
БФИЕК взе участие в общественото обсъждане на методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД
Методиката гарантира, на първо място, изпълнение на задълженията по Регламент (ЕО) №715/2009, който гарантира, че тарифите за ползватели на мрежата са недискриминационни и се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Това означава, че цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние.
ДКЕВР проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".
На 03.06.2014 г. от 13 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"
На 28.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените за пренос на природен газ.
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените за пренос на природен газ през разпределителните мрежи и цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните разпределителни мрежи.
На 21.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-Л-1 от 13.01.2014г,подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД.
ДКЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”.
БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с електрическа енергия - 04.02.2014г.
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на правила за изменение на ПТЕЕ.
БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ - 21.01.2014г.
Представители на БФИЕК взеха участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ, представени от ДКЕВР.
Проведе се среща между представители на Булгаргаз ЕАД и БФИЕК - 26.11.2013г.
На срещата бяха обсъдени причините на отказ/неприемане на дневни корекции на заявките. Обект на дискусия бяха и различните възможности за минимизиране на негативните ефекти за индустрията. Участниците в срещата разгледаха различни варианти за подобряване на диалога и комуникацията между Булгаргаз ЕАД и потребителите, както и възможността да бъде въведен механизъм за ранно сигнализиране и контрол.
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Правила за управление на газопреносни и газоразпределителните мрежи 31.07.2013г.
БФИЕК участва в общественото обсъждане на Правила за управление на газопреносни мрежи и правила за управление на газоразпределителни мрежи. Процедурата предвижда 14 дневен срок за внасяне на становища.
ДКЕВР/Цени на мрежовите услуги от 01.08.2013
С решение Ц-25/29.07.2013г. ДКЕВР утвърди цени на мрежовите услуги и разходи към обществото в сила от 01.08.2013г.
Обществен съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката - 19.07.2013г.
На 19.07.2013г.от 14:30ч. се проведе заседание на Обществения съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката. В рамките на заседанието ДКЕВР представи данни относно цените в сектор „Електроенергетика“ от 01.08.2013г.
Среща с ДКЕВР относно новия модел за ценообразуване от 01.08.2013г.
На 12.07.2013г. от 14:00 се проведе среща на представители на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП с г-жа Анжела Тонева - Председател на ДКЕВР.
Седмо заседание на Обществения съвет по енергетика - 21.06.2013г.
На 21.06 се проведе седмото заседание на Обществения съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката. В срещата взеха участие Председателя на УС на БФИЕК, г-н Стаменов и изпълнителния директор на БФИЕК, г-н Делисивков.
Заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР - 20.06.2013г.
На 20.06 се проведе заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР относно цената на природения газ за трето тримесечие на 2013г. БФИЕК бе представена от г-н Делисивков.
Среща с ДКЕВР - Проект на правила за търговия с природен газ - 19.06.2013г.
Във връзка с приемане на Правила за търговия с природен газ се проведе среща на представители на БФИЕК и ДКЕВР относно позицията на индустрията по предложения текст в работната група.
На 18.06.2013г. в сградата на МИЕ на ул. Славянска 8, се проведе среща на КРИБ с Министър Драгомир Стойнев
Първа среща на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природен газ - 07.06.2013г.
На 07.06.2013г. се проведе първо заседание на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природе газ, Правилата за управление на газопреносни мрежи и Наредбата за присъединяване.