Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК с писмо до „Булгартрансгаз” да не въвежда входно-изходния тарифен модел от 1-ви октомври
2017-08-29
Според Федерацията той ще предизвика ценови шок на газовия пазар
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) настоява „Булгартрансгаз” да не въвежда входно-изходния тарифен модел от 1-ви октомври. Това се казва в писмо на БФИЕК до изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” Георги Гегов и до министъра на енергетиката Теменужка Петкова. От БФИЕК настояват още това да не се случва преди изготвянето и публичното обсъждане на подробен анализ на спецификата на пазара, натовареността на газопреносната мрежа и ефекта върху пазара от входно-изходния тарифен модел.

Освен това от организацията на големите енергийни консуматори настояват задължително да се проведе тестов период преди реалното прилагане на новия входно-изходен тарифен модел, през който всички ползватели и крайните клиенти да бъдат коректно и подробно информирани и подготвени за режима за балансиране и методиката за изчисляване на новите тарифи.

От БФИЕК предупреждават „Булгартрансгаз”, че в противен случай ще сезират всички компетентни органи за монополните, според Федерацията, действия на оператора, пряко застрашаващи конкурентността на българската индустрия. Имаме готовност за незабавни стачни действия, се казва още в писмото.

По-конкретно, протестът на БФИЕК касае публикуваните на сайта на „Булгартрансгаз” Проект на решение за цени за достъп и пренос на природен газ за 2017 г. и Прогнозни цени за достъп и пренос за 2018 година. Те ще бъдат приети от Управителния съвет на газовия оператор след приключването на публичната консултация по тях.

От БФИЕК обръщат внимание на разпоредбите на чл.35 от Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на Булгартрансгаз ЕАД , според който операторът е длъжен да ги оповести „най-малко 7 дни преди началото на съответния регулаторен/ценови период. „Булгартрансгаз” публикува проектите на цени за календарната 2017 г. на 3 август 2017 г., което противоречи на изискванията на чл.35, защото и регулаторният и ценовият период са с начална дата 1 януари 2017 г. Това означава че оповестяването на новите тарифи е следвало да бъде направено на 24 декември 2016 г., посочват в писмото си от Федерацията. Следователно планираното прилагане на новите тарифи от 1 октомври 2017 г. е в пряко нарушение на подзаконовата нормативна рамка, смятат от БФИЕК.

От организацията посочват още, че на 16 август „Булгартрансгаз” е провел среща за запознаване на заинтересованите страни с проекта на новата тарифна структура, на която основните пазарни участници са изразили несъгласието си с предложените нови тарифи за достъп и пренос и са поставили редица въпроси и проблеми, свързани с прилагането на новите тарифи. Повечето от тях останаха без отговор и без решение, а беше единствено обявен срок за внасяне на писмени становища до 26 август 2017 година, посочват от БФИЕК.

Една от критиките на пазарните участници е, че по отношение на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” операторът се е спрял на матричен модел за разпределение на своите разходи, но не предоставя сравнителен анализ, който би следвало да е изготвил при избора си на този спрямо другите възможни модели, съобразени със спецификата на българския газов пазар, който съществено се различава от тези, където преносните оператори използват матричен модел за разпределение на разходите.

На второ място, преносният оператор не е изготвил и представил оценка от въздействието на избрания от него нов тарифен модел върху пазара, ползвателите на мрежата и клиентите на природен газ, и независимо от това възнамерява да пристъпи към въвеждането му от 1 октомври 2017 година, без реална представа за ефекта и последствията, са посочили още от БФИЕК.

Третото, което притеснява Федерацията е, че операторът е предвидил преминаване от 1 октомври 2017 година от действащото към момента заплащане на такса пренос единствено върху реално пренесените обеми природен газ към модел където само 10% от разходите ще се изчисляват върху реално пренесените количества, а останалите 90% на базата на прогнози при резервирането на капацитет, обхващащи периоди до 20 месеца напред във времето.

„Клиентите на природен газ не само нямат възможност да прогнозират за такъв период консумацията си на природен газ, зависеща от пазарите, на които реализират своята продукция, а липсва каквато и да била логика кое налага заплащането на 90% от резервирания капацитет на Преносен оператор, чиято преносна мрежа работи на едва 30% от капацитета си, т.е. е налице достатъчно свободен капацитет за всички ползватели на мрежата”, категорични са от БФИЕК.

Четвъртият проблем според тях е, че в пълно противоречие с въвеждането на газова година (от октомври до октомври), предложената тарифна структура определя цените за календарна година. Това води до още по-голямо объркване на пазара, защото в публикуваните Проекти на цени за достъп и пренос са посочени единствено цените за календарната 2017 година, докато тези за 2018 година са едва на етап „прогнозни“.

„На практика това означава, че от 1 октомври 2017 година ще бъдем принудени да закупуваме (или да заявяваме „Булгаргаз” да закупува за наша сметка) капацитетни продукти за 2018 година, чиито цени към момента на провеждане на търговете няма да знаем. Това не само противоречи на всякаква търговска и пазарна логика, а също така прави невъзможно изготвянето на различни модели за остойностяване и избор на комбинации от капацитетни продукти, които желаем да резервираме и по този начин ни натоварва с допълнителна финансова тежест.

По предварителните изчисления на членовете на федерацията определените от вас тарифи ще доведат до покачване на разходите за пренос спрямо текущите с до 60% за отделни типове крайни клиенти и ще предизвикат сериозен ценови шок на пазара”, аргументират се от БФИЕК.

Освен това членовете на индустриалната организация смятат, че избраният от „Булгартрансгаз” модел му дава свобода да разпредели приходите по отделните входни и изходни точки от мрежата, както сам реши и по този начин може да улесни или да затрудни вноса и износа на природен газ.

Според БФИЕК, изготвените от „Булгартрансгаз” проекто цени за достъп до точките на междусистемно свързване, спомагат износа на местния добив от България към съседните страни, а затрудняват вноса на природен газ от алтернативни на руския газ източници. „Както знаете, до момента единствените алтернативни доставки от внос на природен газ извън закупувания от Газпром Експорт, се извършваха от Гърция на месечна база”, подчертават от там.

При сравнение на действащите цени за виртуален обратен поток и пренос през преносната мрежа, и прогнозните цени за месечен капацитет (ГИС Кулата/Сидирокастро и Изходна зона България) и цена за пренос за 2018 година, още през месец януари 2018 г., се наблюдава увеличение от 60%, което изцяло ще блокира единствения към момента реален алтернативен източник на газ, смятат от БФИЕК. При сравнение на разходите за внос от Румъния чрез интерконектора Русе - Гюргево се предвижда увеличение от 47%.

При износа на български природен газ от местен добив към Гърция се предвижда намаление от 22% спрямо сегашните разходи.
publics.bg
Галерия