Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК vs. Булгартрансгаз - индустрията недоволна от новите тарифи за достъп и пренос до газопреносната мрежа
2017-08-29
До 60% ще се повишат цените за достъп и пренос на природен газ от 1 октомври т.г. с последващо още по-голямо поскъпване в началото на 2018 г., ако бъден въведени предлаганите от "Булгартрансгаз" нови тарифи за достъп и пренос до газопреносната мрежа. За това алармират от федерацията на най-големите индустриални енергийни потребители - БФИЕК в становище по повод предстоящото въвеждане на подготвения от държавната газопреносна компания модел за определяне на тарифите.
В отворено писмо до изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Георги Гегов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова от организацията настояват да не бъде въвеждан Входно-изходният тарифен модел на 1 октомври 2017 година, преди да е изготвен и обсъден публично подробен анализ на спецификата на пазара, натовареността на газопреносната мрежа и ефекта върху пазара от тарифната структура.

Според експертите на БФИЕК е задължително провеждането на тестов период преди реалното прилагане на новия Входно-изходен тарифен модел, през който всички ползватели и крайните клиенти да бъдат коректно и подробно информирани и подготвени за режима за балансиране и методиката за изчисляване на новите тарифи. "Предупреждаваме, че в противен случай ще сезираме всички компетентните органи за монополните ви действия, пряко застрашаващи конкурентоспособността на българската индустрия и имаме готовност за незабавни стачни действия", заявяват от организацията на най-големите индустриални потребители на газ.

Публикуваме цялото обръщение на БФИЕК без редакция, като сме готови да публикуваме позицията и на други засегнати страни, както и на "Булгартрансгаз".

"Обръщаме се към Вас относно публикуваните на Вашата интернет страницата Проект на решение за цени за достъп и пренос на природен газ за 2017 година и Прогнозни цени за достъп и пренос за 2018 година, които УС на Булгартрансгаз ЕАД предстои да приеме на присъствено заседание след провеждане на публична консултация.

Преди всичко искаме да Ви обърнем внимание на разпоредбите на ч.35 от Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на Булгартрансгаз ЕАД , според който Операторът е длъжен да ги оповести „най-малко 7 (седем) дни преди началото на съответния регулаторен/ценови период“.

Булгартрансгаз ЕАД публикува проектите на цени за календарната 2017 година на 3 август 2017 година, което противоречи на изискванията на чл.35, защото и регулаторният и ценовият период са с начална дата 1 януари 2017 година. Това означава че оповестяването на новите тарифи е следвало да бъде направено на 24 декември 2016 година. Следователно планираното от Вас прилагане на новите тарифи от 1 октомври 2017 година е в пряко нарушение на подзаконовата нормативна рамка.

На организираната от Вас среща на 16 август 2017 година за запознаване на заинтересованите страни с проекта на новата тарифна структура, основните пазарни участници в т.ч. и ние изразихме несъгласието си с предложените нови тарифи за достъп и пренос и поставихме редица въпроси и проблеми, свързани с прилагането на новите тарифи. Повечето от тях останаха без отговор и без решение, а беше един- ствено обявен срок за внасяне на писмени становища до 26 август 2017 година.

На първо място, от проектите и Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на Булгартрансгаз ЕАД е видно, че Преносният оператор се е спрял на матричен модел за разпреде ление на своите разходи, но не предоставя сравнителен анализ, който би следвало да е изготвил при избора си на този спрямо другите възможни модели, съобразени със спецификата на българския газов пазар, който съществено се различава от тези, където преносните оператори използват матричен модел за разпределение на разходите.

На второ място, от проведената дискусия стана ясно, че въпреки настояването на всички основни пазарни участници през последните години, Преносният оператор не е изготвил и представил оценка от въздействието на избрания от него нов тарифен модел върху пазара, ползвателите на мрежата и клиентите на природен газ, и независимо от това възнамерява да пристъпи към въвеждането му от 1 октомври 2017 година, без реална представа за ефекта и последствията.

Трето, Операторът е предвидил преминаване от 1 октомври 2017 година от действащото към момента заплащане на такса пренос единствено върху реално пренесените обеми природен газ към модел където само 10% от разходите ще се изчисляват върху реално пренесените количества, а останалите 90% на базата на прогнози при резервирането на капацитет, обхващащи периоди до 20 месеца напред във времето. Моля да отбележите, че клиентите на природен газ не само нямат възможност да прогнозират за такъв период консумацията си на природен газ, зависеща от пазарите, на които реализират своята продукция, а липсва каквато и да била логика кое налага заплащането на 90% от резервирания капацитет на Преносен оператор, чиято преносна мрежа работи на едва 30% от капацитета си, т.е. е налице достатъчно свободен капацитет за всички ползватели на мрежата.

Четвърто, в пълно противоречие с въвеждането на газова година (от октомври до октомври), предложената тарифна структура определя цените за календарна година. Това води до още по-голямо объркване на пазара, защото в публикуваните Проекти на цени за достъп и пренос са посочени единствено цените за календарната 2017 година, докато тези за 2018 година са едва на етап „прогнозни“. На практика това означава, че от 1 октомври 2017 година ще бъдем принудени да закупуваме (или да заявяваме Булгаргаз ЕАД да закупува за наша сметка) капацитетни продукти за 2018 година, чиито цени към момента на провеждане на търговете няма да знаем.

Това не само противоречи на всякаква търговска и пазарна логика, а също така прави невъзможно изготвянето на различни модели за остойностяване и избор на комбинации от капацитетни продукти, които желаем да резервираме и по този начин ни натоварва с допълнителна финансова тежест.

По предварителните изчисления на членовете на федерацията определените от Вас тарифи ще доведат до покачване на разходите за пренос спрямо текущите с до 60% за отделни типове крайни клиенти и ще предизвикат сериозен ценови шок на пазара.

Също така както многократно алармирахме на обсъжданията в КЕВР и на проведената среща на 16 август 2017 година избраният от Вас модел Ви дава свобода да разпределите приходите по отделните входни и изходни точки от мрежата както сами решите и по този начин да улесните или респективно да затрудните вноса/износа на природен газ към/от България.

С огромна изненада установяваме от предоставените Проекти на цени за достъп и пренос, че ръководеното от Вас дружество е изготвило цени за достъп до точките на междусистемно свързване, които спомагат износа на местния добив от България към съседните страни, а затрудняват, чрез значително поскъпване, вноса на природен газ от алтернативни на руския газ източници.

Както знаете, до момента единствените алтернативни доставки от внос на природен газ извън закупувания от Газпром Експорт, се извършваха от Гърция на месечна база.

При сравнение на действащите цени за виртуален обратен поток и пренос през преносната мрежа, и прогнозните цени за месечен капацитет (ГИС Кулата/Сидирокастро и Изходна зона България) и цена за пренос за 2018 година, още през месец януари 2018 година се наблюдава увеличение от 60%, което изцяло ще блокира единствения към момента реален алтернативен източник на газ.

При сравнение на разходите за внос от Румъния чрез интерконектора Русе Гюргево се предвижда увеличение от 47%.

При износа на български природен газ от местен добив към Гърция се предвижда намаление от 22% спрямо сегашните разходи.

На последно място, липсата на каквито и да било публикувани инструкции от Ваша страна относно изчисляването на стойността на публикуваните капацитетни продукти, цената за пренос, комбинирането на два ценови периода в една газова година и това как ще бъде извършвано прехвърлянето от обеми към енергийни единици, демонстрират пълна незаинтересованост относно готовността на клиентите и финансовите щети, които ще претърпят от преминаването към един изцяло нов начин на работа на пазара.

С оглед на гореизложеното категорично настояваме да не въвеждате Входно-изходния тарифен модел на 1 октомври 2017 година и преди изготвянето и публичното обсъждане на подробен анализ на спецификата на пазара, натовареността на газопреносната мрежа и ефекта върху пазара от тарифната структура, която желаете да наложите.

Също така е задължително провеждането на тестов период преди реалното прилагане на новия Входно-изходен тарифен модел, през който всички ползватели и крайните клиенти да бъдат коректно и подробно информирани и подготвени за режима за балансиране и методиката за изчисляване на новите тарифи.

Предупреждаваме Ви, че в противен случай ще сезираме всички компетентните органи за монополните Ви действията, пряко застрашаващи конкурентността на българската индустрия и имаме готовност за незабавни стачни действия.
3e news