Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК с 10 искания към властта за мерки в електроенергийния сектор
2018-01-18
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) е отправила 10 искания за мерки в електроенергийния сектор, адресирани до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, до председателя на енергийната комисия в НС Делян Добрев и до председателя на КЕВР доц. Иван Иванов. Това става ясно от становище на БФИЕК, разпространена до медиите.
В него БФИЕК настоява за:

1. Дългосрочна визия, предвидимост в законовата/подзаконова рамка, енергийните регулации и отчитане на интереса на енергоемките индустрии при всички промени.
2. Достатъчно продукти, съгласно нуждите на енергоемките производства.
3. Оптимизиране на използването на студения резерв и допускане на потребители до осигуряване сигурността на системата.
4. Запазване на клиентите ниско напрежение на свободен пазар.
5. Въвеждане на законова регламентация относно следене за пазарни манипулации, надзор и механизъм за санкции от КЕВР, КЗК и КФН.
6. Регулярен подробен анализ на всички свободни количества от големите централи (да се вземат предвид ремонтните им програми) и същите да бъдат предложени за продажба, като дългосрочни продукти.
7. Прекратяване практиката на централите за предлагане на дългосрочни продукти с минимални количества, несъответстващи на търсенето.
8. Промени в срока, в който Топлофикациите, ВЕИ, ВЕКП и крайните снабдители подават графици към НЕК, за да може излишните количества да бъдат предложени от НЕК на борсата.
9. Прекратяване на крос-субсидирането на бита през цените на бизнеса.
10. Определяне на тарифата за таксите на БНЕБ от КЕВР.

В становището си от БФИЕК посочват още, че функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика. Очакванията на енергоемката индустрия са за повече стабилност, предвидимост, дългосрочна визия за политиките и промените на пазарните правила.

В него от БФИЕК са посочили някои основни, според тях, проблеми на сектора:

Правен риск
БФИЕК настоява за намаляване на бързите обороти в промяната на нормативните правила, по които функционира свободния пазар на електроенергия. Краят на 2017 г. беше турбулентен период по отношение изменението на нормативната рамка за свободния пазар на електроенергия в България. Не беше проведен обществен дебат каква част да е организиран и каква част да е неорганизиран пазар на електроенергия.

Липса на предвидимост
Инициира се промяна на Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ), която предхождаше съществени изменения на Закона за енергетиката. В рамките на обществената консултация по Правилата за търговия с електроенергия, БФИЕК изрази категорична позиция против въвеждането на прекомерна свобода за лицензиантите във връзка с изготвянето и администрирането на (вътрешни) правила, както таксите за участие и управление на риска, без санкцията на КЕВР. Подобен подход бе възприет и по отношение определяне тарифите за достъп и пренос на природен газ от страна на преносния оператор, което доведе до значително увеличение на разходите за пренос на стопанските потребители.

Мониторинг и контрол
България значително закъснява с въвеждане на правила за следене, контрол и санкции за пазарни манипулации. В същото време имаме значителна концентрация на пазарна сила в БЕХ ЕАД. На 22 декември 2017 г., БНЕБ в края на последния работен ден преди Коледните и новогодишни празници, бяха публикувани изменения в Правилата за работа на Централната Платформа за Двустранни договори. Срокът за становища на практика бе един ден – 28 Декември. БНЕБ едностранно реши да не е страна по сделки, няма ясен механизъм за участие и отстраняване от борсата и да промени обезпеченията и договорите за функциониране на пазара.

Липса на предвидимост и стабилност
Така наречения „свободен пазар“ страда от огромен дефицит на конкуренция. Само два производителя предлагат електроенергия на пазара АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2. От страна на търсенето има над 50 000 фирми, които търсят електроенергия. Няма яснота кога ще се появят още производители на пазара, кога ще се появят продукти на пазара за базовата индустрия и кога ще се довърши либерализацията.
publics.bg
Галерия