Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Редовно Общо събрание на БФИЕК
2020-08-04
Управителният съвет на сдружение БФИЕК свиква редовно Общо събрание на 17 септември 2020 г.
Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 17.09.2020 г. от 11:00 ч. на адрес: ул. „Университетски парк“ №1, Илиев център, София 1700, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2019 г.;
2. Приемане на ГФО на БФИЕК за 2019 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2019 г.;
4. Обсъждане на основни приоритети и приемане на план за дейността на БФИЕК за 2020 г.;
5. Приемане на бюджет на БФИЕК за 2020 г.;
6. Утвърждаване избора на изпълнителен директор на БФИЕК;
7. Разни.

Всички материали по точките от дневния ред са налични в офиса на БФИЕК, при поискване.