Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БФИЕК
• Заявление за членство (по образец) - оригинал. Лице за контакт
• Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството - заверено копие.
• Пълномощно на лицето за контакт, че ще представлява дружеството пред БФИЕК.
• Декларация (по образец), че дружеството отговаря на изискванията за
членство във Федерацията – оригинал.

Съгласно решение на Годишното общо събрание на БФИЕК от 29.05.2018г. членския внос в БФИЕК се формира, както следва:
1. За членове с консумация на електроенергия/природен газ под 45 Гвтч/г. - 3000лв.
2. За членове с консумация на електроенергия/природен газ над 45 Гвтч/г. - 4500лв.
3. За членове с консумация на електроенергия/природен газ над 120 Гвтч/г. - 6000лв.
4. За членове с консумация на електроенергия/природен газ над 250 Гвтч/г. - 8500лв.
Онлайн регистрация за членове на БФИЕК
Информация за организацията:
Име на организацията:
ЕИК:
Град:
ZIP:
Адрес:
Телефон:
Допълнителна информация:
Информация за потребител:
Име:
E-mail:
Парола:
Потвърди паролата: