Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
БФИЕК се обявява за адаптиране на енергийната политика към нуждите на българската индустрия. В противен случай тенденциите на развитие в сектор „Енергетика“ застрашават активността в цели отрасли на икономиката
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БФИЕК

• Заявление за членство (по образец) - оригинал. Лице за контакт
• Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството - заверено копие.
• Пълномощно на лицето за контакт, че ще представлява дружеството пред БФИЕК.
• Декларация (по образец), че дружеството отговаря на изискванията за
членство във Федерацията – оригинал.
• Встъпителна вноска - 1000 лв. еднократно, съгласно реш.на УС от 10.01.2007 година.
• Членски внос - 3000 лв./година.
Oт края на 2012г. има възможност за асоциирано членство в БФИЕК.
Онлайн регистрация за членове на БФИЕК
Информация за организацията:
Име на организацията:
ЕИК:
Град:
ZIP:
Адрес:
Телефон:
Допълнителна информация:
Информация за потребител:
Име:
E-mail:
Парола:
Потвърди паролата: