Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ДЕЙСТВАЩИТЕ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ И МИ2
2014-01-20
Членовете на БФИЕК, БАМИ и БКХП – големи консуматори на електроенергия, ключови субекти на българската икономика, както и още 3,000 малки и средни предприятия са пряко и косвено засегнати от предлаганото преразглеждане на условията по съществуващите двустранни договори и категорично възразяват срещу това намерение на БЕХ. След намалението на такса пренос с 5.56 лв/мвтч от 30.12.2013г., основните доставчици на електроенергия за свободния пазар искат половината от това намаление през ръст на цената по действащите договори.
На пазара на електроенергия преобладават едногодишни договори за периода от 01.07.2013г. до 30.06.2014г. Редица договори са предмет на проведени обществени поръчки. Подкрепяме тезата, че не трябва да има промени без предварителен анализ на очакваното въздействие и против пазарната логика. Остават броени месеци до изтичане срока на договорите. Ревизията на сключени договори сериозно ще наруши крехкото доверие в пазара, включително и за тези близо 3,000 нови пазарни участници от средно напрежение, присъединени в последните месеци. Редица търговци ще изпаднат във финансово и репутационно затруднение и ще добавят още риск. Финансовият ефект от подобно преразглеждане на ценовите условия ще е около 3 млн. лева повече приходи за централите общо за 5 месеца, но за над 3,000 предприятия, работодатели и техните стотици хиляди служители в страната това означава повишаване цената на електроенергията за индустрията с между 2% до 5%. Доверието в електроенергийния пазар и държавната енергийна администрация ще бъде силно разклатено. Това е христоматиен пример за злоупотреба с монополно положение и санкцията на комисията за защита на конкуренцията и генерална дирекция „Конкуренция“ на ЕК ще е многократно по-голяма.
Големите потребители на електроенергия в развитите европейски страни сключват дългосрочни договори за доставка на енергия. В България този срок е едва от една година, а сега и това се отнема на индустрията, с произтичащото от това влошаване и непредсказуемост на бизнес средата. Още един факт, който ще доведе до отлив на инвестиции. Европейската комисия дебатира унифициране на правилата на дългосрочните договори, за да няма нарушение на конкуренцията.
Допълнително ще се генерира финансов риск и загуби в следствие на реализиране на по-малки количества електроенергия, администриране на предоговарянето, пропуснати приходи и ползи за всички по веригата на енергийните доставки и свиване на индустриалното производство.
С направеното предложение, БЕХ, чрез АЕЦ „Козлодуй“ и МИ2 засилва усещането, че финансовите дефицити в енергетиката ще се компенсират през цената на електроенергията за индустрията. Това по никакъв начин не кореспондира с предизборното обещание за предвидимост на средата и политиките.
Убедени сме, че администрацията е подведена в нормалността на такъв вид промени на договорите.

УС на БФИЕК
УС на БАМИ
УС на БМГК
Константин Делисивков
Галерия