УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ /БФИЕК/

Приет на учредително събрание, състояло се на 9 ноември 2006 г. в град София, на адрес:бул. «Александър Стамболийски» № 55, ет.3, и изменен с Решение на Общо събрание от:

1. 06.04.2009г. хотел «Хилтън», зала «Мусала»

2. 25.03.2010г. ул. Университетски парк 1, АУБГ

3. 23.02.2012г. ул. Университетски парк 1, АУБГ

4. 27.09.2012г. ул. Университетски парк 1, АУБГ

5. 23.06.2016г. ул. Университетски парк 1, АУБГ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), е доброволно и неправителствено сдружение с нестопанска цел.

(2) Сдружението е юридическо лице, което осъществява своята дейност в

частна полза, изразяваща се във формиране, представяне и защита на

асоциираните интереси на своите членове – индустриални консуматори на

електрическа енергия и природен газ в България.

(3)/отменен – 23.02.2012г./

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). На английски език наименованието се изписва Bulgarian Federation of Industrial Energy Consumers /BFIEC/.

(2) /изменен – 23.06.2016/Наименованието на сдружението, неговото лого, заедно с указание за седалището, адреса на управление, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. / изменен – 23.02.2012г. / Седалището и адресът на управление на сдружението са: град София, Район Студентски, ул. „Университетски парк“ №1, пк. 1700 София.

Срок

Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Основни цели на сдружението

Чл. 5. Основни цели на сдружението са:

1. Формиране, представителство и защита на асоциираните интереси на индустриални консуматори на електрическа енергия и природен газ в България;

2. / изменен – 23.06.2016 / Съдействие на компетентните органи за постигане и поддържане на устойчива регулаторна и пазарна политика в енергийния сектор.

3. / изменен – 23.06.2016 / Подпомагане на усилията на държавните и европейски институции за успешно преструктуриране, либерализация и интеграция на енергийните пазари.

4. / отменен – 23.06.2016 /

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 6. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са от:

1. Провеждане на семинари и курсове за обучение на специалисти, разработване на методически материали, анализи и прогнози за развитието на пазарите на електрическа енергия и природен газ;

2. Участие в разработване на програми и проекти за оптимизиране и управление потреблението на електрическа енергия и природен газ в индустриалния и търговски сектори;

3. Подготовка на становища и предложения, упражняване на

представителни функции и прозрачно за обществото лобиране, заявяване и

защита на претенции по съдебни спорове;

4. / изменен – 23.06.2016 / Привличане на местна и международна експертиза и корпоративно ноу-хау, участие в процесите на изграждане на регионалния и Европейски пазари на електричество и газ.

II. ЧЛЕНСТВО.

Членове

Чл. 7. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което е индустриален консуматор на електрическа енергия и природен газ, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) / изменен – 23.06.2016г. /Индустриален консуматор е този, който има годишно потребление на енергия (електроенергия или природен газ) от минимум 3GWh (кръга от задължени лица по чл. 33 ал.2 на Закона за енергийната ефективност).

Асоциирани членове

Чл.7а / отменен – 23.06.2016 /

Членски права и задължения

Чл. 8. / изменен – 23.06.2016 / Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото

събрание;

2. да избира и бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на

управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от

дейността му;

6. да участва в управлението на сдружението.

Чл.8(а) / отменен – 23.06.2016/

Чл. 9. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да заплаща ежегодно членския си внос;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите

цели;

3. да пази доброто име и издига неговия обществен авторитет;

4. да работи за увеличаване на активите на сдружението.

Чл. 10. / изменен – 23.06.2016 / Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на физическо лице чрез упълномощаване с изрично писмено пълномощно.

Придобиване на членство

Чл. 11. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2) / изменен – 23.06.2016 / Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, придружена от декларация , потвърждаваща статута на индустриален потребител на електрическа енергия или природен газ.

(3) Управителният съвет разглежда молбата и взема решение в едномесечен срок. Приемането на нови членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Управителният съвет има право да отложи своето решение по молбата, за да изиска допълнителна информация от кандидата.

Прекратяване на членство

Чл. 12. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. /изменен – 23.06.2016/ с прекратяване на статута на индустриален потребител на електрическа енергия, природен газ – след решение на Управителния съвет;

3. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

4. с изключване;

5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(5) / изменен – 23.06.2016 / Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 7-дневно

предизвестие на всеки член на Сдружението, предложен за изключване или отпадане, в което да

посочи основанието за изключване/отпадане. Предложеният за изключване/отпадане има право да се

яви на заседанието на Управителния съвет и да направи устно или писмено

заявление. Той не присъства по време за гласуването. Гласуването е тайно.

Регистър на членовете

Член 13. (1) Сдружението води и предоставя на разположение на заинтересованите лица регистър на своите членове.

(2) Членовете на сдружението са длъжни да предоставят актуална

информация за своя статут, седалище, адрес, предмет на дейност и друга

фирмена информация от общ характер.

(3) Регистърът е общодостъпен. Заинтересованите лица могат да получават

справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред, определен от

сдружението.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Встъпителна и годишна вноски

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителен и годишен членски внос.

(2) Новоприетите членове трябва да направят встъпителна вноска в срок до два месеца от деня на приемането в сдружението. Членовете – учредители трябва да направят встъпителна вноска в срок до един месец от деня на постановяването на съдебното решение за регистриране на сдружението.

(3) / изменен – 23.06.2016 /Размерът на встъпителните вноски и годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание, по предложение на Управителния съвет на Сдружението. Срокът за внасянето на членския внос е до 31 число на месец януари на календарната година, за която се отнася.

Други източници на средства

Чл. 16. (1) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на цел и задачи, определени с устава, с решение на Общото събрание или на Управителния съвет. В решението си органът определя целта, произтичащите задачи и необходимите ресурси, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на Управителния съвет.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от Управителния съвет на сдружението.

(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 17. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

1. Организиране и провеждане на тематични семинари, конференции и курсове за обучение на специалисти;

2. / изменен – 23.06.2016 / Разработване на проекти и услуги за енергийна ефективност, енергийни пазари и мениджмънт;

3. / нов – 23.06.2016 / Информационна и консултантска дейност;

4. / нов – 23.06.2016 / Издателска дейност;

5. /стара т. 3, номерация изменена – 23.06.2016/ Друга стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, за която сдружението е регистрирано.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлагат на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от гласовете на всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 19. / изменен – 23.06.2016 / Органите на сдружението са Общото събрание, Управителен съвет и Изпълнителен директор.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. (1) В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) / отменен – 23.06.2016 /

(3) /нов – 23.06.2016 / Изпълнителният директор участва в работата на Общото събрание без право на глас.

Представителство

Чл. 21. (1) Членовете на сдружението се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на член на сдружението може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на

сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой

заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. / изменен – 23.06.2016/ одобрява годишния финансов отчет и приема одиторския доклад;

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

9. взема решение за участие в други организации;

10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

11. приема бюджета на сдружението;

12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

13. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона

и Устава на сдружението;

14. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

15. / нов – 23.06.2016/ избира и освобождава Изпълнителния директор на сдружението.

Провеждане на общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно -редовно Общо събрание. Първото общо събрание трябва да се проведе най-късно 6 /шест/ месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“ и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) /нова – 06.04.2009г./ По решение на Управителния съвет свикването може да се извърши чрез писмена покана, отправена до членовете най-малко седем дни преди датата на събранието и поставена на място за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението. Поканата може да бъде връчена или изпратена по обикновена поща , електронна поща или факс на официално заявените от членовете данни за контакт.

(5) /стара ал. (4), изм. – 06.04.2009г./ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(6) /стара ал. (5), изм. – 06.04.2009г./ При свикване на общото събрание по реда на ал. 3, времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 25. / изменен – 23.06.2016 / Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в адреса на управление на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Право на глас

Чл. 28. Всеки член има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 22, т.1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и

секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се

прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на

Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да

следи за точното записване на решенията в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав и мандат на УС /ново заглавие – 23.06.2016 /

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) /изм. – 06.04.2009г./ Управителният съвет се избира в състав до 13 (тринадесет) члена – физически и/или юридически лица. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 2 (две) години.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде физическо или юридическо лице, което представлява член на сдружението.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(6) / нов – 23.06.2016 / Изпълнителният директор на сдружението е член на Управителния съвет по право.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от

общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват

задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните, както на

сдружението, така и на неговите членове, и след като престанат да бъдат членове

на съвета.

(3) / изм. – 06.04.2009г./ Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и трима Заместник-председатели от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет приема и изключва членове на сдружението;

(14) /отменен – 23.06.2016/

(15) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(16) / нов – 23.06.2016 / Управителният съвет контролира работата на Изпълнителния директор на сдружението.

(17) / нов – 23.06.2016/ Управителният съвет приема други вътрешни актове.

(18) / нов – 23.06.2016/ Управителният съвет взема решение за участие/членство на сдружението в други организации.

(19) / нов – 23.06.2016 / Взема решения за създаване на клон.

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 35, ал.8 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) / изменен – 23.06.2016г. / Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението

или прекратяване на такова сътрудничество;

4./ отменен – 23.06.2016г. /

Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) / изменен – 23.06.2016 / Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 39. (1) Управителният съвет може да възлага управлението на сдружението на изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия при изрично възлагане на такива правомощия от страна на председателя на управителния съвет. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

4. при упълномощаване представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени

обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

6. председателят на Управителния съвет от името на сдружението сключва

договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и

задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно

освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждения на изборни длъжности

Чл. 40. Председателят, зам.- председателите и членовете на Управителния съвет не могат да получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност в Управителния съвет на Сдружението.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 42. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 43. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 44. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 45. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 46. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружениетодружеството

Чл. 47. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на своите членове, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, лицата, които ги представляват, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 48. (1) Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на Софийски градски съд, в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

(2) Прекратяването на сдружението, неговата ликвидация, разпределянето

на имуществото, както и заличаването на сдружението от окръжния съд по

седалището му се извършват при спазване изискванията на чл.14,15 и 16 от

Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се

разпределя при спазване на следното правило: поравно между всички членове на

Сдружението.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят

за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. До провеждане на Общо събрание на БФИЕК първият управителен съвет се състои от учредителите на БФИЕК и изпълнителния директор, съгласно чл. 39, ал. 1.

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)“, състояло се на 9 ноември 2006 година в град София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Председател на УС:
Константин Стаменов