Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Официална позиция относно гарантиране на достъпа на индустрията до природен газ на конкурентни на световните цени
2014-03-26
Българските енергоинтензивни индустрии, представлявани от организациите на работодателите от добивната(БМГК), металургичната(БАМИ) и химическа промишленост (БКХП), както и на големите енергийни консуматори (БФИЕК)изразяват тревога от рискове за газовите доставки и липсата на алтернативи. За последните пет години няма напредък в диверсификация на източниците и маршрутите за неговата доставка до територията на страната. Забавя се разрешаването на проучвателната дейност за нови конвенционални находища, а мораториумът за използване на технологията „фракинг“ блокира дори проучването на конвенционален природен газ в България. Шистовият газ е една възможност за местен добив,която безспорно води до подобряване на конкурентоспособността на българската индустрия.
Ние подкрепяме усилията за реиндустриализация на страната и съхраняване на работещата индустрия. Но този процес е възможен само в контекста на алтернативни доставки, развитие на местния добив и конкурентни цени на природния газ.
В тази връзка предлагаме:
1. Да се формира експертна работна група към парламента, която да се произнесе по въпросите за проучванията за шистов газ и да оцени потенциалните рискове и ползи в контекста на най-добрите световни практики за управлението на свързаните рискове.Да се проучи опита и инициативите в Англия и Полша. В работната група да има представители на индустрия, синдикати, еколози, геолози и действащи експерти по добив и проучвания.
2. Да се изготви и постави на обществено обсъждане нова енергийна стратегия на страната и правителството да направи публични отчети за изпълнението на набелязаните цели.
3. Създаване на щаб (task force) за активизиране на дейностите по интерконекторите и търсене на решение за изграждане на LNG терминал. Настояваме за надпартиен консенсус по газовата свързаност с Гърция и Турция. В краткосрочен план връзката с Турция ще даде реална физическа възможност за алтернативни доставки на природен газ от различни източници (Азербейджан, Иран,Египет и Син поток) на поносима цена и приемливи инвестиционни разходи.
4. В контекста на единния, европейски пазар на природен газ, България следва агресивно да настоява за европейско финансиране на газовите инфраструктурни проекти.
5. Изработване на план-програма за развитие на битовата и стопанска газификация и намаляване на фините прахови частици.
Българските производители защитават тезата, че страната ни задължително следва да оцени потенциала на конвенционалните и неконвенционални залежи на природен газ. Оценката на този потенциал ще позволи да се вземе информирано решение като се претеглят всички ползи и рискове за обществото.
BFIEC