Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ / ПРОМЕНИ В ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2014
2014-06-05
Българските производители от базовата промишленост, които са и най-големите индустриални потребители на електроенергия, категорично не приемат предложените промени на мрежовите цените в сектор „Електроенергетика" за новия ценови период от 01.07.2014 г.
Предлаганото увеличение в цените ще доведе до унищожаване и на тези индустрии, които все още работят и оцеляват, въпреки водената неадекватна на европейската практика национална политика в енергетиката. Многократно настояваме за действия и мерки, които да осигурят доставка на електроенергия на конкурентни за бизнеса цени.
Вместо това сме свидетели на противоположни действия, като липса на предвидимост и дългосрочност в доставките, кръстосано субсидиране, високи мрежови цени и разходи за обществото. Не се прилагат мерки за повишаване износа на наша продукция, а продължава да се стимулира износа на работни места и добавена стойност към съседни страни, чрез износ на ток на преференциални цени. Многократно сме сигнализирали, че това поставя в неравностойно положение индустрията в България. Особено чувствителна е експортната продукция, която се конкурира на пазарите с производители от тези страни.
Експортните сектори на икономиката, които могат да осигурят най- бърз растеж и реална реиндустриализация се характеризират с по-висок енергиен интензитет. Затова растеж може да се постигне само на основа на конкурентни цени на електроенергия и природен газ. Вместо позитивни решения, тези сектори са притиснати от схеми за поемане на дисбалансите в енергетиката, в т.ч. ръст на мрежовите разходи за клиенти на високо напрежение, липса на предвидимост и устойчивост, влошена конкурентна среда в резултат на преференциални цени на износа, забавена либерализация на пазара.

В тази тежка ситуация, като представители на най-големите работодатели в страната и важни партньори на българското Правителство, ние сме против предложения ръст от 2.29 лв./МВтч. на мрежовата компонента и над 2 лв./МВтч. ръст на началната цена на търговете за електрическа енергия. За бизнес потребителите това означава над 43 млн. лева допълнителен разход, само в рамките на ценовия период 01.07.2014 г. – 31.06.2015 г.

Водената политика в енергетиката не позволява на българските индустриални потребители да планират и осигурят устойчиво развитие, включително и добра социална среда в своите предприятия. Затова и Съветът на Европейския Съюз препоръчва да се разшири реформата на енергийния сектор, като посочените от тях цели съответстват на тези, които многократно сме поставяли в диалог с отговорните институции в страната. През 2015 г. пазарът на електроенергия трябва да бъде напълно либерализиран, ограниченията за внос на евтин ток чрез входящите капацитети ще отпаднат и българските производители трябва да са готови да свалят цената, в конкуренция с този от внос. Още от днес трябва да се мисли за тези промени, за бързи и адекватни реформи.
Производителите от останалите сектори на промишлеността също извършват реформи, инвестират в конкурентоспособност и искат да запазят своите предприятия, да останат да работят в България.
Завишените мрежови цени не могат да бъдат компенсирани от цената на електроенергията на свободния пазар, която през новия период се завишава. Това принуждава бизнесът да търси нови форми на въздействие, за да защити българското производство. В диалог и сътрудничество със социалните партньори ще искаме съдействие за постигане на нашите общи цели, ще работим съвместно за да запазим работните места, да изпълним социални ангажименти и програми.

Очакваме от Правителството действия и реформи в енергетиката, също в тази посока.

Управителен съвет на БФИЕК
Управителен съвет на БАМИ
Управителен съвет на БМГК
Управителен съвет на БКХП

05. 06. 2014 г.
БФИЕК