Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов във връзка с представения за обществено обсъждане проект на решение относно определяне на цени в сектор „Енергетика“ за ценовия период от 01.07.2015 г.
2015-06-22
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов във връзка с представения за обществено обсъждане проект на решение относно определяне на цени в сектор „Енергетика“ за ценовия период от 01.07.2015 г.
БФИЕК е категорично против предложеното увеличение на цена „задължения към обществото“. Твърдението, че по този начин се възстановява равновесието в тежестта между бита и бизнеса, е безпредметно – за бита КЕВР не определя цена „задължения към обществото“. Съотношението между цената съответно за бита и стопанските потребители е в пъти по-ниско в сравнение с другите държави членки на ЕС – едва 1,7 при сегашните цени, и 1,4 при новите такива. Предлаганото увеличение е от естество да окаже стресиращ ефект върху бизнеса, както и да внесе недоверие в КЕВР и неговата способност да изпълнява функциите си на регулатор ефективно.
Стопанските потребители в България са поставени в по-неблагоприятно положение в сравнение (повторение) с тези в съседни страни. Въпреки готвеното облекчение посредством Наредбата за намаляване тежестта на разходите за ВЕИ, цената за бизнеса остава твърде висока. Нещо повече – България се намира на второ място в ЕС по размера на фиксираните разходи в крайната цена на електроенергията.
Наблюдава се неяснота в ръста на конкретни компоненти като : „зелена енергия“, „високоефективно производство“, „невъзстановяеми разходи“. Налице е предлагане на огромен ръст в отделните компоненти, като в същото време няма оценка за въздействие на увеличението. Субсидирането на ВЕИ и високоефективните комбинирани производства, както и дългосрочните договори представляват държавна помощ, за която няма гаранции че не е прекомерна.
Нужно е преустановяване на кръстосаното субсидиране за бита, както и оптимизиране на разходите по енергийния вертикал.
В същото време БФИЕК напълно подкрепя изразената позиция от Регулатора в рамките на изслушване в Комисията по икономическа политика и туризъм, проведено на 17 юни 2015г., че трябва да бъдат направени законодателни промени и износа на електроенергия да е съпричастен към разходите за цена „задължения към обществото“.
БФИЕК