Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г.
2015-08-03
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г.
Федерацията изцяло подкрепя предложението на председателя на КЕВР за определяне на оператора на газопреносната мрежа за търговски и физически балансьор на системата, както и премахването на предложените по-рано текстове, засягащи директните газопроводи от настоящия проект на правилата.
БФИЕК настоява за :
- по-ясно разписани правила с оглед възможността за алтернативни доставки на газ в извънредни ситуации.
-подобряване режима на измерване количествата на газ и оптимизация сроковете за уведомяване при промяна доставчика.
-възможност за промяна доставчика на газ при договорни условия и спазване на конкретни изисквания.
БФИЕК