Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Нови правила относно сигурността на газовите доставки
2016-05-18
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29580912
На 16 февруари 2016 г. Европейската комисия предложи нов регламент относно сигурността на доставките на газ като част от пакета за устойчивост на енергийната сигурност, с цел развитието на по-силен колективен отговор на бъдещи рискове за доставки и по-специално по отношение на руския газ, пристигащ чрез украинския транзитен маршрут. Предложението на Комисията ще замени съществуващия регламент (в сила от декември 2010 г.) и ще помогне за преодоляване на слабостите, подчертани в доклад за изпълнението.
Предложението на Комисията има за цел да се надгради, а не да се изгражда из-начално съществуващата регулация, и поддържа много от ключовите характеристики на действащия регламент непокътнати. Основните нововъведения включват: принцип на солидарност, който дава приоритет на домакинствата и на основните социални услуги, в случай на аварийни ситуации; задължителни регионални планове за превантивни действия (а не националните планове), базирани на нови шаблони; по-малко изключения върху двупосочен капацитет при трансгранични междусистемни връзки, с цел да се улесни обратния поток на газ; увеличаване на обхвата на договорната информация, предоставена на Комисията; с участието на договарящите се страни на Енергийната общност в мерките за сигурност на доставките на газ; и проучване на възможностите за доброволно съвместно закупуване на природен газ.
БФИЕК