Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище по Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
2020-04-24
Становище на БФИЕК по Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
Изх. № 366/24.04.2020 г.

ДО:

ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Относно: Становище по Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Уважаеми доц. Иванов,

Във връзка с предложения за одобрение от КЕВР проект на Правила за работа на организиран борсов пазар, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) има следните коментари.

С чл. 21 се въвежда задължение за минимум 2 физически лица като отговорници за търговия, като това се отнася за всички пазари (DAM, IDM, CMBC). В момента това важи единствено за DAM и IDM. Според нас подобно задължително условие ще възпрепятства участието на малки компании на борсов пазар. Поради това предлагаме то да отпадне.

В чл. 25, ал. 2 се казва, че всеки отговорник за сетълмент и обезпечения е длъжен да премине обучение за запознаване с правилата и със съответните електронни системи за сетълмент за отделните пазари. Досега такова условие не съществуваше. От текста на правилата не става ясно дали това обучение е платено. Също така следва да се уточни какво се случва с отговорниците, намиращи се в ситуация на заварено положение при приемане на правилата.

В чл. 52 ал. 3 д) се показва вид на оферта - Iceberg Order (IBO) – оферта, при която останалите пазарни участници виждат само част от цялото предлагано количество. Видимото за останалите участници количество се нарича Clip. Когато е подадена такава оферта, останалите участници ще виждат само първия Clip, като част от общото количество в офертата. Когато за това количество бъде сключена сделка, следващия Clip получава нов номер на офертата и се маркира с нов час на постъпване. Минималното количество за всеки един Clip е 5 MW. Според нас би било по добре „Clip” да бъде намален на 1 MW или да бъде направен както е рамката на „Limit” оферта, защото това би дало по-голяма гъвкавост на по-малки потребители при подаването на такъв тип оферта.

В чл. 88 се обяснява, че реализираните сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“ се регистрират като графици за обмен в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня, публикувана на интернет страницата на ЕСО ЕАД. Проблемът, който все още не е решен на търговската платформа е, че когато има сключени две сделки (покупка и продажба) в един час, количеството се „нетира“ и се подава към ЕСО ЕАД, но от страна на регистрираните консуматори се получава разлика в „договореното количество“ и излишъка, защото те плащат „задължение към обществото“ и „акциз“ при покупка, а при продажба двата компонента не се възстановяват.

Това може да се илюстрира със следния пример за един произволен час:

Покупка на 10 MWh – за тях плащаме постигната „цена“, „задължение към обществото“ и „Акциз“;
Продажба на 3 MWh – за тях ни се плаща постигната „цена“.

Заключение: Нетираното количество се изпраща автоматично към ЕСО ЕАД – 7 MWh, а останалите 3 MWh, на които трябва да се възстановят „задължение към обществото“ и „Акциз“, се въвеждат ръчно!

С чл. 162, ал. 2 се предвижда задължение всеки търговски участник да има минимум 5 контрагента в списъка с Допустими контрагенти, за да търгува на ЦПДД. Към настоящия момент не съществува подобно правило за търговията на ЦПДД. Според нас подобно изискване не трябва да съществува, тъй като е ограничаващо търговията.

В чл. 232 следва да бъде указано в какъв срок борсовият оператор възстановява частично освободеното обезпечение по заявление от търговския участник.

В чл. 237 е необходимо да се коригира референцията от чл. 235 на чл. 234.

В чл. 240 следва да се прибавят допълнителни ситуации, при които борсовият оператор може да инициира промяна в модела за определяне на обезпечението за пазари DAM и IDM. Директен пример е извънредното положение, в което се намираме в момента. За ситуации, при които рязко се изменя пазарната среда, следва да се предвиди по-голяма гъвкавост при определяне на риск фактора, така че да не се достига до свръхобезпеченост на оператора за сметка на финансовата стабилност на търговските участници.

Не става ясно какви са последиците за търговския участник при неизпълнение на чл. 301, ал. 1, чл. 303, чл. 304 и чл. 305. Следва да се поясни как точно се носи отговорността, предвидена в чл. 305, ал. 3, както и какво означава словосъчетанието „своя отговорност“, използвано в чл. 306.

В преходните и заключителни разпоредби §3 указва сключването на нови договори за участие на борсов пазар в тримесечен срок. За нас остава неясно защо е необходимо сключването на нови договори.

Разчитаме, че окончателните разпоредби на правилата ще осигурят равнопоставеност между търговските участници, както и между тях и борсовия оператор.

С уважение:

/п/

Константин Стаменов

Председател на УС на БФИЕК