Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Позиция относно размера на таксите, събирани от БНЕБ ЕАД от пазарните участници
2020-05-04
Становище на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) относно размера на таксите, събирани от пазарните участници. Според БФИЕК са налице обективни предпоставки за преразглеждане на тарифите на БНЕБ ЕАД в посока тяхното намаляване. Такива са величината на търгуваните обеми и разпоредбите на Закона за енергетиката, които гарантират стабилността на борсовия оператор.
Изх. № 367/04.05.2020 г.

ДО:

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БНЕБ ЕАД

КОПИЕ ДО:

ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Относно: Размер на таксите, събирани от БНЕБ ЕАД от пазарните участници

Уважаеми г-н Константинов,

Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на територията на страната може да бъде издавана само една лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е титуляр на такава лицензия, с валидност от 10 години, от 31 март 2014 г. (Решение на КЕВР № Л-422/31.03.2014). По този начин БНЕБ ЕАД заема монополна позиция за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ за територията на Република България. Така дружеството заема положение, сходно с това на дружествата, предоставящи услугите, предвидени в чл. 43 от ЗЕ на територията на страната или друга обособена територия (обществен доставчик, предприятия за пренос и разпределение на топлинна и електрическа енергия и природен газ и др.).

В допълнение, позицията на борсовия оператор в страната се засилва от разпоредбата на чл. 100, ал. 4, която въвежда задължението сключването на основната част от сделките по свободно договорени цени да се извършва на организиран борсов пазар на електрическа енергия. По този начин административно се осигуряват големи количества енергия, които да бъдат търгувани през платформата на борсовия оператор. Тези две разпоредби на Закона за енергетиката дават основание да се твърди, че операторът на организирания борсов пазар на електрическа енергия за територията на Република България е дружество с господстващо положение.

Поради гореизложените причини, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори счита, че таксите, събирани от БНЕБ ЕАД, следва да подлежат на регулиране или поне на одобряване от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това ще гарантира равнопоставеност между борсовия оператор и търговските участници, както и разумна възвращаемост на оператора без самите търговски участници да носят излишна финансова тежест.

В тази връзка считаме, че е възможно намаляване на размера на таксите, събирани от БНЕБ ЕАД, най-вече на такса оборот, особено за пазарни сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“. Според нас аргументът за по-високи такси, използван при стартирането на борсовия пазар – да се осигури финансова стабилност на оператора докато се установи нужната ликвидност, отдавна не е валиден.

През 2016 г., обемът на търгуваната електроенергия на пазарния сегмент „ден напред“ е 2,6 TWh. През 2019 г. този обем възлиза на 8,39 TWh или 3,2 пъти повече. Освен това, през 2019 г. на сегмент „централизиран пазар на двустранни договори“ са изтъргувани 13,67 TWh. На пазарния сегмент „в рамките на деня“ са изтъргувани още 0,42 TWh. По този начин общият изтъргуван обем на организирания борсов пазар през 2019 г. възлиза на 22,48 TWh. Това количество възлиза на 60% от потреблението в страната за 2019 г. (37,47 TWh по данни на ENTSO-E) и на 51,3% от производството (43,85 TWh по данни на ENTSO-E).

Сравнение с транзакционните такси на унгарския и румънския борсов оператор също показва възможност за намаляване на транзакционните разходи. HUPX и OPCOM са развити, добре функциониращи пазари, с които българският пазар се стреми да постигне пазарно обединение. Действащите транзакционни такси на HUPX за пазар „в рамките на деня“ и OTC са 0,10 €/MWh (0,1956 лв./MWh), а за пазар „ден напред“ – 0,05 €/MWh (0,0978 лв./MWh). Таксите, събирани от румънския оператор OPCOM, са още по-ниски: 0,18 lei/MWh (0,072 лв./MWh) за пазари „ден напред“ и „в рамките на деня“ и 0,10-0,12 lei/MWh (0,040-0,048 лв./MWh) за сегмента за двустранни договори. Понастоящем, таксите оборот на БНЕБ ЕАД за пазарен сегмент „ден напред“ възлизат на 0,14-0,32 лв./MWh, а за пазарен сегмент „в рамките на деня“ – на 0,22-0,50 лв./MWh.

Считаме, че обемът на търгуваните количества, както и разпоредбите на Закона за енергетиката, предоставят на борсовия оператор необходимата стабилност, но и го поставят в позиция на господстващо положение над търговските участници. Поради това сме на мнение, че контролът от страна на КЕВР следва да бъде засилен, както и че са налице обективни предпоставки за преразглеждане на тарифите на БНЕБ ЕАД в посока тяхното намаляване.

С уважение:


Константин Стаменов

Председател на УС на БФИЕК