Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище на БФИЕК относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
2020-06-01
Изх. № 371/01.06.2020 г.

ДО:

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

Относно: Становище на БФИЕК относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Уважаеми г-н Николов,

Във връзка с публикувания на страницата на Народното събрание на Република България проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, Ви изпращам становището на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

БФИЕК категорично подкрепя усилията в насока продължаване на либерализацията и приветства предложените промени, които следва да влязат в сила от 1 октомври 2020 г.

БФИЕК винаги е настоявала за осъществяването на пълна либерализация на електроенергийния пазар и формиране на всички разходи за енергия на пазарен принцип. Считаме, че извеждането на всички небитови потребители на свободен пазар е важна стъпка към елиминирането на съществуващото кръстосано субсидиране между регулиран и свободен пазар. Допълнителен положителен ефект ще бъде повишената ликвидност на пазарния сегмент по свободно договорени цени.

В допълнение считаме, че ликвидността ще бъде повишена и когато всички производители реализират енергията си на свободния пазар. Извеждането на всички производители на пазара следва да бъде следващият етап от либерализацията. То може да се осъществи като:

- дългосрочните договори с всички производители, продаващи електроенергия по непазарни цени, бъдат трансформирани по начин, който позволява на производителите да участват на пазара;
- се въведе механизъм за капацитет, в който производителите да вземат участие чрез конкурентна процедура;
- механизмът за капацитет следва да доведе до значително понижаване на размера на цена „задължение към обществото“, тъй като би заменил дългосрочните договори с ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3“ и налагането на допълнителни задължения на ТЕЦ „Марица-изток 2“ със заповеди на министъра на енергетиката.

Процесът на либерализиране следва да завърши с пълното елиминиране на регулирания пазарен сегмент чрез извеждане на битовите потребители на свободен пазар, както и с премахването на всички налични непазарни механизми.

Извеждането на битовите потребители на свободен пазар следва да се осъществи възможно най-скоро при спазване на следните условия:

- Потребителите бъдат информирани за начина на работа на свободния пазар и са наясно с правата и задълженията си;
- Наличен е разработен механизъм с ясно дефинирани критерии, който да осигури справедливо социално подпомагане на уязвимите групи битови клиенти.

Поради това предлагаме да бъде изработена пътна карта с цели и срокове за довършване на либерализацията на електроенергийния пазар у нас. Тази пътна карта следва да бъде отразена в законодателни текстове, за да може всички пазарни участници да бъдат наясно с предстоящото развитие на пазарните взаимоотношения.

В допълнение на разпоредбите на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, бихме искали да направим следните предложения:

1. Доставчикът от последна инстанция да бъде избиран на конкурентен принцип по критерий „най-добра предложена цена“ за фиксиран период от време (напр. година или месец);
2. Да се предвиди изрична разпоредба в ЗЕ, забраняваща на небитовите потребители да се връщат от свободен на регулиран пазар докато процесът на либерализация не приключи изцяло съгласно пътната карта.

С уважение:Ивайло Найденов
Изпълнителен директор на БФИЕК