Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Неформална среща на Министрите на Околната среда на ЕС, 16.07.2013г. (Екологични аспекти на шистовия газ)
2013-07-10
В рамките на неформална среща на министрите на енергетиката през април 2013 бяха обсъдени възможните ефекти от развитието на добива на неконвенционален петрол и газ в ЕС върху енергийните доставки, цени и конкурентоспособност. През май 2013 г., докладът на Барозо относно енергийните въпроси подчерта необходимостта от "засилване на диверсификацията на енергоизточниците в Европа, коридорите за доставка и развиват местните енергийни ресурси". Обществеността в Европа е силно заинтересувана от овладяване и управление на екологичните рискове, произтичащи от добива на неконвенционални изкопаеми горива. Това е и един от основните въпроси, който ще бъде обект на дискусия в рамките на неформална среща на Министрите на околната среда, насрочена за 16.07.
За голяма част от експертите, основните рискове за околната среда относно проектите за добив на шистов газ са свързани с използването и замърсяването на води, замърсяване на въздуха(летливи органични съединения и метан) и негативни ефекти върху местните общности (например използване на земя, биоразнообразие, шум, трафик и т.н.)
http://www.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Informal_Meeting_of_Ministers_for_Environment.pdf