Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище на БФИЕК относно методиката за определяне на цени на доставчика от последна инстанция
2013-07-15
Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция и Методиката за компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката
ДО:
Г-ЖА АНЖЕЛА ТОНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР


СТАНОВИЩЕ

Относно: Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция и Методиката за компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката

Уважаема г-жо Тонева,
Във връзка с проведеното обществено обсъждане на двете методики, а именно за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция и компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката, представям на Вашето внимание принципната позиция и предложения на БФИЕК.

Методика ДПИ
БФИЕК принципно подкрепя предложението на ДКЕВР, надценката за дейността ДПИ да е до 3 на сто от действително извршените разходи. Против сме предлаганото от лицензианитие в рамките на Общественото обсъждане надценката да бъде 5-8%. Защитаваме тази позиция, защото това касае пряко разходите на малкия и среден бизнес. Тепърва им предстои излизане на свободния пазар, което за голяма част от малкия и среден бизнес ще е свързано с допълнителни разходи. ДПИ са лицензианти и на други услуги, като могат да се възползват от икономии от мащаба и по-висока ефективност.

Методика разпределение и компенсиране на разходи от задължения по чл.35 ЗЕ

В рамките на проведеното Обществено обсъждане, представителите на НЕК ЕАД изразиха становище, че трябва да бъде въведена горна граници на разходите за ВЕИ, които компанията компенсира за един ценови период. БФИЕК подкрепя тази позиция на НЕК ЕАД и настояваме да бъде разработена ясна методика за определяне на този таван в съответствие с финансовото състояние и инвестиционната програма на дружеството.

БФИЕК подкрепя предложението на електроразпределителните предприятия относно тяхното искане за ясни технически правила и процедура за ограничаване на производството от ВЕИ в разпределителните мрежи.

БФИЕК подкрепя Асоциацията на търговците на електроенергия (АТЕБ) за изясняване на финансовата начална дата на промяна в начисляване на добавките в цената за пренос на електроенергия. Както и изричното определяне на модела, размера, началната дата и условията за заплащане на добавките извън цената за пренос. Настояваме да се приложи икономическа обосновка от страна на ДКЕВР.

БФИЕК подкрепя Българската ветроенергийна асоциация за промяна на модела и методиката с отчитане, публичност и информация относно тежестта на отделните технологии (слънце, вятър и т.н.) с цел да се открои и оцени тяхната ценова ефективност и принос. Т.е. детайлизиране на зелената енергия по произход.
В кратък срок – до 1-2 месеца настояваме към тези мерки да бъде разработена Пътна карта за разрешаване на проблемите в енергетиката. С пътната карта трябва да се изоставят краткосрочните намеси в сектор енергетика и да се премине към дългосрочни и устойчиви решения в енергетиката. В пътната карта задължително да се отразят предложенията на ЕК и Световната банка, направени след проведения енергиен одит.

С уважение:
Гр. София
15.07.2013 г. Константин Делисивков
Изп. директор на БФИЕК