Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Позиция на БАМИ, БФИЕК, БМГК и БКХП относно случващото се в сектор Енергетика 26.02.2013г.
2013-02-26
ДО
ГОСПОДИН РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА Р.БЪЛГАРИЯ

Копие: Г-н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма

Г-жа ЮЛИАНА ИВАНОВА
Председател на ДКЕВР


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Българският бизнес с тревога следи развиващите се събития в страната и обществения натиск за намаляване цените на електроенергията. Ние разбираме сериозните проблеми, които има енергетиката и многократно сме представяли пред ДКЕВР и изпълнителната власт своите бележки и предложения за справедливо и прозрачно ценообразуване, за промени в правилата при провеждане на търгове за големите потребители на свободния пазар, за ново разпределение на добавките за зелена и кафява енергия и др. Тези въпроси засягат, както всеки български гражданин, така и цялата наша индустрия.
Секторите, които ние представляваме, по своята характеристика са енергоинтензивни. След направените през последните години инвестиции бяха внедрени енергоефективни техники и технологии, които отговярят на най-добрите европейски и световни практики. Въпреки това разходите за електроенергия остават високи и конкурентоспособността им зависи от възможността да купуват необходимата енергия също на конкурентни цени. Фирмите-наши членове са експортно ориентирани, което ги прави силно зависими от разликите в енергийните цени, по които купуват техните конкуренти от страните на ЕС или от трети страни.
Сега това се осъществява на основа на провежданите търгове от АЕЦ „Козлодуй” АД. Количеството на електроенергията, която АЕЦ продава на свободния пазар гарантира потребностите на тези големи консуматори и балансира енергийната система. Средствата от тези директни продажби постъпват в срок, с произтичащите от това позитиви за паричния поток на централата. Запазването на тези обеми за директно договаряне е изключително важно за запазване на производствата, пазарите и работната ръка.
Днес, в условията на политическа, икономическа и социална криза, нас ни тревожат популистките предложения за продажба на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй” предимно на регулирания пазар. Лишаването на свободния пазар от този ресурс, без необходимата комплексна оценка за въздействието върху индустрията, ще доведе до нови негативни последици за цялото общество. Няма съмнение, че много (или почти всички) големи фирми ще влошат рязко своята конкурентоспособност, ще намалят или преустановят работа, с всички произтичащи от това социално-икономически проблеми.

Настояваме, дори и в тази тежка за страната ситуация, да не се приемат бързи решения, да има анализ и баланс на интересите на всички по веригата на доставка, разпределение и потребление. Българската индустрия има потребност от нова енергийна политика. Но трябва да се отчитат и прилагат европейските добри практики, които дори предоставят финансови компенсации на енергоинтензивните индустрии за покриване на очакваните загуби от увеличаващите се цени на електроенергията. Това е схема, която се прилага с мултиплициращ положителен ефект, в резултат от запазването и увеличаването на обема на производство.


С уважение,


Константин Стаменов
Председател на УС на БФИЕК

Антон Петров
Председател на УС на БАМИ

Лъчезар Цоцорков
Председател на УС на БМГК

Силвия Несторова
Председател на УС на БКХП