Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище относно негативните ефекти от премахване на добавките към мрежовите цени върху електроенергията за износ 16.06.2013г.
2013-06-16
ДО:

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

АНЖЕЛА ТОНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПРЕМАХВАНЕ НА ДОБАВКИТЕ КЪМ МРЕЖОВИТЕ ЦЕНИ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА ИЗНОС

Уважаеми г-н Стойнев,
Уважаема г-жо Тонева,
Българският бизнес с тревога следи развиващите се събития в страната и натиска от някои съсловия за намаляване на добавките върху електроенергията за износ на ток. От медиите научихме, че министърът на икономиката и енергетиката е подведен и вече е решено да се плаща само 10 лв/Мвтч за износ на ток, вместо досегашните 34 лв/Мвтч (такси кафява, зелена, пренос, достъп и невъзстановяеми разходи). Убедени сме, че износът на електроенергия ще стане за сметка на по-скъп ток на свободния вътрешен пазар. В момента се провеждат търгове по свободно договаряне на високи цени, които се провалят поради липса на интерес. При тази новина обаче, нивата за вътрешния пазар ще останат по-високи отколкото тези за износ.
Към днешна дата българската индустрия плаща едни от най-високите цeни за електроенергия в Европа, което я прави неконкурентноспособна. Всяко по-нататъшно увеличение би било пагубно за развитието на промишлеността в страната.
Ние разбираме сериозните проблеми, които има енергетиката и многократно сме представяли пред ДКЕВР и изпълнителната власт своите бележки и предложения за балансирано и прозрачно ценообразуване. Тези въпроси засягат, както всеки български гражданин, така и цялата наша индустрия.
Секторите, които ние представляваме, по своята характеристика са енергоинтензивни. След направените през последните години милиарди лева инвестиции бяха внедрени енергоефективни техники и технологии, които отговарят на най-добрите европейски и световни практики. Въпреки това разходите за електроенергия остават високи и конкурентоспособността ни зависи от възможността да купуваме необходимата енергия също на конкурентни цени.
Когато се говори за износ на електроенергия следва да се знае, че през 2011 г. е върхова година за експорт на електричество и приходите за България са 800 млн. лева. Само представителите на предприятията от БФИЕК са допринесли за над 10 млрд. лева приходи в БВП. При това са произведени стоки, над 70% от които са изнесени. Изводи:
- Добавената стойност за българската икономика не може да се сравнява, когато се решава въпросът да изнесем ток или да работи българската икономика
- С износ на евтина електроенергия ние подпомагаме икономиките на други държави да бъдат по-конкурентноспособни на нашите стоки
- С износ на евтин ток се отварят работни места в чужбина и се закриват в България
- Голяма част от износа ще бъде от АЕЦ Козлодуй, а не от ТЕЦ Марица Изток 2 и едва ли ще има повече работа за миньорите в българските мини. Търговският баланс ще се влоши, защото атомната енергия се произвежда с вносно гориво
- Не на последно място намалението на таксите за износ ще се компенсира от таксите за населението и за българския бизнес
Когато се говори за енергийна ефективност следва да се знае, че България представлява 1,5% от населението на Европа, но при цветните метали произвежда 14% от медта, 4% от цинк и 4% от оловото на 27-те страни членки.
Фирмите-наши членове са експортно ориентирани, което ги прави силно зависими от разликите в енергийните цени, по които купуват техните конкуренти от страните на ЕС или от трети страни.
БФИЕК, БАМИ, БКХП и БМГК настояват да се обсъдят повдигнатите въпроси на среща с министър Драгомир Стойнев и тогава да се вземе решение.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ:
Председател на УС, Антон Петров

БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:
Председател на УС, Силвия Несторова

БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА:
Председател на УС, Лъчезар Цоцорков

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ:
Председател на УС, Константин Стаменов

Гр. София
16.06.2013г