Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище и предложения на БФИЕК и БАМИ относно ЗИД на ЗЕ 27.06.2013г.
2013-06-26
Българските бизнесорганизации, които обединяват и представляват енергоинтензивните индустрии, категорично възразяват по наложената практика да се внасят и разглеждат от НС проекти за промени в закони, без предварително запознаване и обсъждане със заинтересованите страни, включително и на очакваното въздействие от тяхното прилагане. Този подход е приложен и в последните промени в Закона за енергетика, които считаме за необосновани, прибързани и палеативни. Те не решават дълбоките кризисни явления в енергетиката, а влошават условията за развитие на енергийния пазар, като допълнително създават неравнопоставеност между вътрешните и външни потребители. В резултат се очаква загуба на конкурентоспособност и пазари за българска продукция, закриване на работни места и деиндустриализация. Това противоречи на обявените от Правителството цели за създаване на добра и стабилна бизнессреда и реиндустриализация на българската икономика.