Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
УС на БФИЕК свиква Общо събрание на 29.05.2017 г.
2017-05-23
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 свиква Общо събрание.
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Ин-дустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 от Устава свиква общо събрание на 29.05.2017 г. от 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ 1700 гр. София, при следния дневен ред :
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на ГФО на БФИЕК за 2016 г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на УС на БФИЕК за дей-ността им за периода 2015-2016 г.
3. Обсъждане засилването и развитието на административния капаци-тет на Сдружението.
4. Разни
BFIEC