Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище на БФИЕК относно състоянието на свободния пазар за електроенергия и отражението върху базовата индустрия в България / 2018 /
2018-01-19
Функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика. Очакванията на енергоемката индустрия са за повече стабилност, предвидимост, дългосрочна визия за по-литиките и промените на пазарните правила.
Функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика. Очакванията на енергоемката индустрия са за повече стабилност, предвидимост, дългосрочна визия за по-литиките и промените на пазарните правила.

Правен риск

Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори настоява за намаляване на бързите обороти в промяната на нормативните правила, по които функ-ционира свободния пазар на електроенергия. Краят на 2017г. беше турбулентен период по отношение изменението на нормативната рамка за свободния пазар на електроенергия в България. Не беше проведен обществен дебат каква част да е организиран и каква част да е неорганизиран пазар на електроенергия.

Липса на предвидимост

Инициира се промяна на Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ), която предхождаше съществени изменения на Закона за енергетиката. В рамките на общест-вената консултация по Правилата за търговия с електроенергия, БФИЕК изрази катего-рична позиция против въвеждането на прекомерна свобода за лицензиантите във връзка с изготвянето и администрирането на (вътрешни) правила, както таксите за участие и управление на риска, без санкцията на КЕВР. Подобен подход бе възприет и по отношение определяне тарифите за достъп и пренос на природен газ от страна на преносния оператор, което доведе до значително увеличение на разходите за пренос на стопанските потребители.

Мониторинг и контрол

България значително закъснява с въвеждане на правила за следене, контрол и санкции за пазарни манипулации. В същото време имаме значителна концентрация на пазарна сила в БЕХ ЕАД. На 22 декември 2017г., БНЕБ в края на последния работен ден преди Коледните и новогодишни празници, бяха публикувани изменения в Правилата за работа на Централната Платформа за Двустранни договори. Срокът за становища на практика бе един ден – 28 Декември. БНЕБ едностранно реши да не е страна по сделки, няма ясен механизъм за участие и отстраняване от борсата и да промени обезпеченията и договорите за функциониране на пазара.
Настояваме за предвидимост и стабилност на средата, която липсва през последните месеци в нормативно и регулаторно отношение.

Така наречения „свободен пазар“ страда от огромен дефицит на конкуренция. Само два производителя предлагат електроенергия на пазара АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2. От страна на търсенето има над 50 000 фирми, които търсят електроенергия. Няма яснота кога ще се появят още производители на пазара, кога ще се появят продукти на пазара за базовата индустрия и кога ще се довърши либерализацията.

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори катего-рично настоява за:

1.Дългосрочна визия, предвидимост в законовата/подзаконова рамка, енергийните регулации и отчитане на интереса на енергоемките индустрии при всички промени.
2.Достатъчно продукти, съгласно нуждите на енергоемките про-изводства.
3.Оптимизиране на използването на студения резерв и допускане на потребители до осигуряване сигурността на системата.
4.Запазване на клиентите ниско напрежение на свободен пазар.
5.Въвеждане на законова регламентация относно следене за па-зарни манипулации, надзор и механизъм за санкции от КЕВР, КЗК и КФН.
6.Регулярен подробен анализ на всички свободни количества от големите централи (да се вземат предвид ремонтните им програми) и съ-щите да бъдат предложени за продажба, като дългосрочни продукти.
7.Прекратяване практиката на централите за предлагане на дъл-госрочни продукти с минимални количества, несъответстващи на търсе-нето.
8.Промени в срока, в който Топлофикациите, ВЕИ, ВЕКП и крайните снабдители подават графици към НЕК, за да може излишните количества да бъдат предложени от НЕК на борсата.
9.Прекратяване на крос-субсидирането на бита през цените на бизнеса.
10.Определяне на тарифата за таксите на БНЕБ от КЕВР.