Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Дългосрочна визия за развитие в сектор „Енергетика“ и бъдещето на въглищните централи
БФИЕК излъчи отворено писмо, съгласувано с БАМИ и БКХП, адресирано до Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, Председателя на комисията по енергетика г-н Делян Добрев и Председателя на КЕВР доц. Иван Иванов
ГФО за 2017
Съгласно изискванията на Глава VI от Закона за Счетоводството, БФИЕК публикува приетите от Общо събрание на членовете годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2017 г.
Становище на БФИЕК във връзка с ЗИД на Закона за енергетиката със сигнатура № 854-01-19 от 27.03.2018г., и държавните помощи в сектор „Енергетика“
Позиция на УС на БФИЕК във връзка с актуалните предложения за изменение на Закона за енергетиката и пълната либерализация на пазара
Становище на БФИЕК относно състоянието на свободния пазар за електроенергия и отражението върху базовата индустрия в България / 2018 /
Функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика. Очакванията на енергоемката индустрия са за повече стабилност, предвидимост, дългосрочна визия за по-литиките и промените на пазарните правила.
Годишен финансов отчет на БФИЕК за 2016
Съгласно изискванията на Глава VI от Закона за Счетоводството, БФИЕК публикува приетите от Общо събрание на членовете годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2016 г.
БФИЕК, БАМИ и БКХП излязоха с отворено писмо до Министър Петкова относно мрежовите цени при износ на електроенергия
Представителите на българските енергоинтензивни индустрии с особена загриженост се запознаха с публикации в медиите за обсъждане на предложение за намаляване на мрежовите цени при износ на електроенергия.
Ние категорично сме против такава непазарна мярка, с която индустриалните енергийни консуматори в България ще субсидират отново износа на електроенергия за съседни страни, което вече се случва с освободения износ от цена „задължения към обществото“. Премахване на заплащането на мрежови цени при износ на електроенергия ще предизвика допълнителен дефицит от над 100 млн. лева/год. в електроенергийната система и увеличение в цените за всички потребители в страната с 3.3лева/МВтч.
Нови правила относно сигурността на газовите доставки
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29580912
Икономически анализ на разходите и ползите от различните подходи за повишаване ефективността на договаряне на потребителите от ЕС на пазарите на едро на природен газ
Една от основните цели на проучването е да установи ефектите от колективното договаряне (колектив-ни покупки на природен газ), като способ за подобряване на покупателната способност, в отношение с продажната способност на пазарите на едро за природен газ в ЕС.
БФИЕК със свъемстно отворено писмо, заедно с БАМИ и БКХП, относно реално намаление на цената на природния газ
България на второ място в ЕС по размер на „политическите разходи“ в цената на тока
Доклад на Ernst&Young оцени икономическите и фискални ефекти от изменението на цена „задължение към обществото“ и прилагането на Наредбата за намалена тежест на ВЕИ

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г.
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов Във връзка с утвърждаване на проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителни мрежи и за достъп до съоръженията
БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов във връзка с представения за обществено обсъждане проект на решение относно определяне на цени в сектор „Енергетика“ за ценовия период от 01.07.2015 г.
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ
Като представители на големите български индустриални предприятия - основни потребители на електроенергия, с ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ до ДКЕВР, до Министър-председателя и до Председателя на НС категорично възразихме по предложението на енергийния регулатор да увеличи мрежовите цените на електроенергията за новия ценови период (от 01.07.2014 г.). Паралелно с това се повишават началните цени на търговете на свободния пазар, провеждат се в последния момент и се създава изкуствен дефицит. Такива действия ще струват на България загуба на работни места не само в голямата индустрия, но и в средния и малък бизнес.
Protest declaration / Change of the regulated electricity prices from 01.07.2014
Българските производители от базовата промишленост, които са и най-големите индустриални потребители на електроенергия, категорично не приемат предложените промени на мрежовите цените в сектор „Електроенергетика" за новия ценови период от 01.07.2014 г.
Official statement/ Ensuring the access of the industrial energy consumers to natural gas at competitive prices
Bulgarian energy-intensive industries expressed concern about the risks to gas supply interruption and the lack of alternatives. For the last five years there is no progress in diversification of sources and routes.
Становище: Прекратяване на практиката за субсидиране на износа на електроенергия от индустрията в България
Във връзка с поставен въпрос на проведения Форум „Бизнес - Правителство“ и желанието Ви да се информирате допълнително по темата за износ на електроенергия, представяме на Вашето внимание становище на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори(БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия(БАМИ), Българската камара на химическата промишленост(БКХП) и Българска минно-геоложка камара(БМГК) относно негативните ефекти от преференциите на износа на евтин ток.
СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ДЕЙСТВАЩИТЕ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ И МИ2
Членовете на БФИЕК, БАМИ и БКХП – големи консуматори на електроенергия, ключови субекти на българската икономика, както и още 3,000 малки и средни предприятия са пряко и косвено засегнати от предлаганото преразглеждане на условията по съществуващите двустранни договори и категорично възразяват срещу това намерение на БЕХ. След намалението на такса пренос с 5.56 лв/мвтч от 30.12.2013г., основните доставчици на електроенергия за свободния пазар искат половината от това намаление през ръст на цената по действащите договори.
ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ - БФИЕК ПОДКРЕПЯ МЕРКИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СЕКТОР „ЕНЕРГЕТИКА“
БФИЕК изразява подкрепа за усилията на правителството да нормализира инвестиционния живот на всички участници в електроенергийната система.
В годините след 2008г. се натрупа значителен дефицит на средства в сектора. Две независими международни изследвания показаха, че цената на електроенергията за индустрията в България е една от най-високите в света. Процентът на енергийно бедните домакинства расте. Индустриалните енергийни консуматори са силно разтревожени от тези факти и изразяват готовност да участват с добри практики и експертиза при намиране на решение.
ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ - БФИЕК НАСТОЯВА ЗА ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЙНА И ИНДУСТРИАЛНА СТАБИЛНОСТ
БФИЕК изразява своето безпокойство от изключително неустойчивата законова и регулаторна рамка в енергийния сектор. Постоянното предлагане на ЗИД на ЗЕ прави енергийния и индустриалния сектори неатрактивни за продължаване на съществуващи и за привличане на нови индустриални инвестиции. В тази връзка БФИЕК настоява Народното събрание и Министерски съвет да предприемат и провеждат една по-консервативна и по-устойчива във времето стратегия за развитие на енергийното законопроизводство.
ДКЕВР/Цени на мрежовите услуги от 01.08.2013
С решение Ц-25/29.07.2013г. ДКЕВР утвърди цени на мрежовите услуги и разходи към обществото в сила от 01.08.2013г.
Становище на БФИЕК относно методиката за определяне на цени на доставчика от последна инстанция
Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция и Методиката за компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката
Informal meeting of Environment Ministers 16th July 2013 /Environmental aspects of shale gas
The informal meeting of Energy Ministers of April 2013 discussed the possible effects of unconventional oil
and gas extraction in the EU on energy supply, prices and competitiveness. The May 2013 European Council
adopted conclusions on energy issues, s
Становище и предложения на БФИЕК и БАМИ относно ЗИД на ЗЕ 27.06.2013г.
Българските бизнесорганизации, които обединяват и представляват енергоинтензивните индустрии, категорично възразяват по наложената практика да се внасят и разглеждат от НС проекти за промени в закони, без предварително запознаване и обсъждане със заинтересованите страни, включително и на очакваното въздействие от тяхното прилагане. Този подход е приложен и в последните промени в Закона за енергетика, които считаме за необосновани, прибързани и палеативни. Те не решават дълбоките кризисни явления в енергетиката, а влошават условията за развитие на енергийния пазар, като допълнително създават неравнопоставеност между вътрешните и външни потребители. В резултат се очаква загуба на конкурентоспособност и пазари за българска продукция, закриване на работни места и деиндустриализация. Това противоречи на обявените от Правителството цели за създаване на добра и стабилна бизнессреда и реиндустриализация на българската икономика.
Официално заявление на БФИЕК, БАМИ и БМГК относно потенциална заплаха пред индустриалната и енергийна сигурност 24.06.2013г.
Становище относно негативните ефекти от премахване на добавките към мрежовите цени върху електроенергията за износ 16.06.2013г.
Становище относно определяне на цена на природния газ за второ тримесечие на 2013 г.
Предложеното намаление на цената от 25.53 лв./хм3 (3.89%) от "Булгаргаз" ЕАД за второ тримесечие на 2013г. е крайно недостатъчно за нормализиране на индустриалната активност в България.
Позиция на БАМИ, БФИЕК, БМГК и БКХП относно случващото се в сектор Енергетика 26.02.2013г.
Становище на БФИЕК - Правила за търговия с електрическа енергия 22.02.2013г.
Становище на БФИЕК относно оценка на резултатите от работата на Консултативния съвет, неговата ефективност и ползи за гарантиране на индустриалната стабилност, за създаване на прогнозируема и добра икономическа среда в страната.
Становище на БФИЕК относно оценка на резултатите от работата на Консултативния съвет, неговата ефективност и ползи за гарантиране на индустриалната стабилност, за създаване на прогнозируема и добра икономическа среда в страната.
БФИЕК представи становище относно изменението на мрежовите цени и добавки в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2012 г.
Становище на БФИЕК относно изменението на мрежовите цени и добавки в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2012 г.
Становище относно договорените по-ниски цени на природния газ за Q2
Становище относно договорените по-ниски цени на природния газ за Q2.
Становище на БФИЕК относно изменението на мрежовите цени и добавки в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2012 г.
Становище на БФИЕК относно цените на природния газ за Q2 на 2012
Становище на БФИЕК относно правилата за предоставяне на достъп до ПГХ Чирен.
Становище на БФИЕК относно правилата за търговия с електрическа енергия от 17.08.2010
Становище на БФИЕК относно правилата за търговия с електрическа енергия от 17.08.2010
Становище на БФИЕК относно цените на електрическата енергия на свободния пазар
БФИЕК представи предложения относно измененията в договора за достъп и гаранционно обезпечение
Съвместно Становище на БФИЕК и "Е.ОН България енергийни услуги" относно процедурата за провеждане на търгове от АЕЦ "Козлодуй"
Становище относно ЗИД на ЗЕ
Становище относно измененията в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия
Становище относно цените на природния газ за четвърто тримесечие на 2011 г.
Opinion on the new water tax regime for the industrial water consumers in Bulgaria
Становище относно Енергийната стратегия на РБългария до 2020 год.
Становище на БФИЕК относно цените на природния газ за Q2 на 2012
Становище на БФИЕК относно правилата за предоставяне на достъп до ПГХ Чирен
Opinion - 2020 Bulgarian Energy Strategy
BFIEC proposal on Energy law amendment
Opinion on Electricity trading rules amended on 17/08/2010
Opinion - Renewable energy act amendments
Letter SEWRC structure
2009 National report on energy sector development
Opinion - Energy sector policy development in Bulgaria
Opinion - New natural gas prices from 01.07.2010
Opinion - New reduction of CO2 emissions to 30%
Opinion - Transperancy of Energetics
Предложения на БФИЕК към ЗИД на Закона за енергетиката
Протокол от общо събрание
Покана до членовете на БФИЕК - Общо събрание
Писмо - нови цени на природния газ
P&L and Balance Sheet of BFIEC 2009
Budget 2010