Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Икономически анализ на разходите и ползите от различните подходи за повишаване ефективността на договаряне на потребителите от ЕС на пазарите на едро на природен газ
2016-05-18
Една от основните цели на проучването е да установи ефектите от колективното договаряне (колектив-ни покупки на природен газ), като способ за подобряване на покупателната способност, в отношение с продажната способност на пазарите на едро за природен газ в ЕС.
Изследването обръща внимание на схеми за колективно закупуване на газ и ги сравнява с възможностите за доизграждане на вътрешния пазар чрез инвестиции в инфраструктура и хармонизиране на правилата на пазара. Обръща се внимание на условията, при които би могло да се заздрави положението на купувачите (потребители-те), посредством това колективно договаряне, както и евентуалните ефекти върху цената на газа и сигурността на доставките. Съответствието на схемите с правото на ЕС не е предмет на изследването.

Вариантите на политиката в сравнение с текущите пазарни договорености включват:

1. Въвеждането на допълнителни търговци на природен газ,
2. Подобряване на инфраструктурата;
3. По-малка концентрация на набор от търговци; колективно закупуване на стратегически резерви, като възможен инструмент за управление на сигурността на доставките.

Съществуват няколко възможни варианта за намаляване на цените на природния газ в проблемните региони на ЕС. Възможностите с най-голям потенциал за подобряване на покупателната способност чрез намаляване на цените и увеличаване на потреблението са:

1. Допускането на допълнителни търговци;
2. Развитие на физическата и пазарна инфраструктура, като например тръбопроводи, тер-минали за втечнен природен газ, надграждане на пазарните правила за разширяване на географския обхват.
3. Създаването на стратегически резерви или други мерки за защита могат също така да имат роля при някои обстоятелства.

Насърчаването на пазарните участници да използват цената на газа при хъбовото преобразува-не като критерий при подготвянето на дългосрочни договори е възможност, която е съвместима с мерките за либерализация на пазара. Отделно – допълнителните търговци могат да бъдат стимулирани посредством разширяването на международната газова мрежа.
Един от основните изводи на доклада е, че хармонизирането на правилата на пазара, по-голяма прозрачност и по-нататъшно укрепване на европейската мрежа има много по-голямо положително въздействие върху благосъстоянието, чрез конкуренция на пазара, отколкото колективните покупки биха могли някога да имат.
БФИЕК