Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ - 21.01.2014г.
2014-01-21
Представители на БФИЕК взеха участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ, представени от ДКЕВР.
Според индустриалните енергийни консуматори, текстовете на проекта за Правила, както и предложените промени в Закона за енергетиката (изпратени от ДКЕВР до Министерство на икономиката и енергетиката с Изх.№ Е-03-17-1/09.10.2013г.), ощетяват българската индустрия, отнемат права на собственост върху изградените от нея преки присъединителни газопроводи и ограничават ролята на различните участници на пазара на природен газ, в директно противоречие с Третия енергиен пакет на ЕС.
Водената по този начин енергийна политика не стимулира българските производители и пряко води до намаляване на тяхната конкурентоспособност. Вместо реиндустриализиция, тези действия създават реален риск за намаляване или затваряне на производства.
БФИЕК представи конкретни предложения по предложените текстове. Категорично настояхме, направените предложения да бъдат обсъдени и да намерят отражение в проекта на Правила за търговия с природен газ.