Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Общо събрание на БФИЕК - 27.02.2014
2014-02-14
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 27.02.2014 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“.
При следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2013г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на БФИЕК за 2013г.
3. Разглеждане на предложение за промяна на годишния членски внос
4. Приемане на проектобюджет на БФИЕК за 2014г.
5. Разни
15 януари 2014 год.

Константин Делисивков
Изпълнителен директор на БФИЕК