Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Общо събрание на БФИЕК - 19.09.2013
2013-09-19
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
На 19.09.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред:
1. Избор на управителен съвет в 7 /седем/ членен състав с мандат съгласно Устава на БФИЕК.
2. Разни
К.Делисивков
Галерия