Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
ГФО за 2017
Съгласно изискванията на Глава VI от Закона за Счетоводството, БФИЕК публикува приетите от Общо събрание на членовете годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2017 г.
Годишен финансов отчет на БФИЕК за 2016
Съгласно изискванията на Глава VI от Закона за Счетоводството, БФИЕК публикува приетите от Общо събрание на членовете годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет за 2016 г.
Становище на БФИЕК относно оценка на резултатите от работата на Консултативния съвет, неговата ефективност и ползи за гарантиране на индустриалната стабилност, за създаване на прогнозируема и добра икономическа среда в страната.
Становище на БФИЕК относно изменението на мрежовите цени и добавки в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2012 г.
Становище относно договорените по-ниски цени на природния газ за Q2.
Становище на БФИЕК относно цените на природния газ за Q2 на 2012
Становище на БФИЕК относно правилата за предоставяне на достъп до ПГХ Чирен.
Становище на БФИЕК относно правилата за търговия с електрическа енергия от 17.08.2010
ОПР и баланс на БФИЕК за 2009 г.
Бюджет на БФИЕК за 2010