Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Резерв за пазарна стабилност към Европейската схема за търговия с емисии, какво ни очаква след 2019 г.?
2019-06-10
Необходимо е ревизиране на правилата за функциониране на Резерва за пазарна стабилност, което да доведе до по-плавен преход и стабилност в ценовите нива на квотите емисии парникови газове, в условията на нисковъглероден преход.

През 2015г. е взето решение от Европейския парламент да се установи Резерв за пазарна стабилност (Market Stability Reserve), част от Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).
Резервът започва да функционира от януари 2019г., с цел да се елиминира структурният излишък на квоти на пазара за емисии в Европа, който през 2013г. доведе до ниски цени и прекалена ликвидност.
На 15ти май всяка година ЕК ще публикува пълния брой на квотите за емисии в обращение. Според тези данни допълнително ще бъде определяно дали и каква част от квотите, които са предвидени за търгуване през следващата година ще бъдат отделяни в Резерва.

Резервът действа с горна и долна граница. При общ брой на квоти в обращение, надвишаващ 833 милиона, ще бъдат отделяни квоти в Резерва. При недостатъчен брой на квоти в обращение- под 400 милиона, ще бъдат освобождавани квоти от Резерва.
През периода 2019 - 2023г., процентът от квотите в обращение, който определят броя на квотите задържани в Резерва временно се удвоява- от 12% на 24%. Считано от 2023г., квотите задържани в резерв, които надхвърлят търгувания обем за предходната година няма да бъдат валидни.

За следващите 12 месеца (считано от 01.09.2019г.), 24% от общия брой на квотите в обращение, ще да бъде приспаднат от търгуваните индивидуални обеми на държавите - членки, следвайки техните съответни търгови дялове.
От 1 януари 2019г. до 1 септември 2019г. се предвижда в Резерва да бъдат заделени близо 265 милиона квоти, при 1.65 милиарда в обращение за 2017.

В период от 12 месеца - от 1 септември 2019г. до 31 август 2020г. в резерв ще бъдат отделени около 398 милиона квоти, при близо 1,65 милиарда в обращение за 2018 г.
Следващата публикация ще бъде на 15 май 2020, когато ще се определят квотите, които предстои да бъдат задържани в резерв през периода септември 2020- август 2021.

Структурата и функционирането на Резерва за пазарна стабилност е от естество пряко да засегне квотната разполагаемост както за търгуваните от България брой квоти, така и ликвидността на пазара за СО2 емисии като цяло. Ударът ще бъде както върху производството на електрическа енергия от ТЕЦ, така и върху индустриалните предприятия, пряко зависими от квотите емисии Со2. В средносрочен план това ще доведе до промени в приходите за държавата от търгове, ще намали предлагането при запазено търсене, а от своя страна това е от състояние да покачи ценовите нива на квотите емисии парникови газове допълнително. Изложеното ще доведе до своето директно отражение върху функционирането на електроенергийните пазари, пряко зависими от кондензационни централи.

Галерия