ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БФИЕК

  • Заявление за членство (по образец) – оригинал. Лице за контакт
  • Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството – заверено копие.
  • Пълномощно на лицето за контакт, че ще представлява дружеството пред БФИЕК.
  • Декларация (по образец), че дружеството отговаря на изискванията за членство във Федерацията – оригинал.

При приемане на дружеството в БФИЕК се заплаща еднократна встъпителна вноска от 1000 лв.

Съгласно решение на Годишното общо събрание на БФИЕК от 29.05.2018г. членския внос в БФИЕК се формира, както следва:

  1. За членове с консумация на електроенергия/природен газ под 45 Гвтч/г. – 3000лв.
  2. За членове с консумация на електроенергия/природен газ над 45 Гвтч/г. – 4500лв.
  3. За членове с консумация на електроенергия/природен газ над 120 Гвтч/г. – 6000лв.
  4. За членове с консумация на електроенергия/природен газ над 250 Гвтч/г. – 8500лв.