Становище относно негативните ефекти от премахване на добавките към мрежовите цени върху електроенергията за износ 16.06.2013г.

ДО: ДРАГОМИР СТОЙНЕВМИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АНЖЕЛА ТОНЕВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПРЕМАХВАНЕ НА ДОБАВКИТЕ КЪМ МРЕЖОВИТЕ ЦЕНИ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА ИЗНОС Уважаеми г-н Стойнев,Уважаема г-жо Тонева,Българският бизнес с тревога следи развиващите се събития в страната и натиска от някои съсловия за намаляване на добавките…