Становище на БФИЕК относно методиката за определяне на цени на доставчика от последна инстанция

Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция и Методиката за компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетикатаДО:Г-ЖА АНЖЕЛА ТОНЕВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР СТАНОВИЩЕ Относно: Методиката за определяне на цените на електрическата…