БФИЕК проведе Workshop на тема: Дискусия за проблемите, свързани с подаването на документи по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

БФИЕК проведе семинар-дискусия, на който бяха обсъдени често срещаните проблеми, свързани с подаването на заявления и документи във връзка с отпускането на държавна помощ по Наредбата. Целта на дискусията бе да запознае заинтересованите страни, в това число бенефициерите на държавната помощ, търговци на електроенергия, одитори, с условията и реда, както и сроковете за подаване на…