Становище на БФИЕК – Правила за търговия с електрическа енергия 22.02.2013г.

ДО:ЮЛИАНА ИВАНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР СТАНОВИЩЕОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Уважаема г-жо Иванова, След обсъждане в БФИЕК представяме на вниманието накомисията няколко проблемни области от гледна точка на индустриалните енергийни консуматори:Първата тема касае текстовете относно заплащането на цените за пренос, достъп и добавките към тях, съответно за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми…