На 21.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-Л-1 от 13.01.2014г,подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД.

ДКЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”. БФИЕК http://www.dker.bg/KAPDOCS/rep_nez_borsa_14.pdf Документи