Становище на БФИЕК във връзка с ЗИД на Закона за енергетиката със сигнатура № 854-01-19 от 27.03.2018г., и държавните помощи в сектор „Енергетика“

Позиция на УС на БФИЕК във връзка с актуалните предложения за изменение на Закона за енергетиката и пълната либерализация на пазараУважаeми г-н Добрев,Уважаеми народни представители, членове на Комисията по енергетика На първо място бих искал да изразя високата оценка на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори (БФИЕК) за усилията, активната позиция и нормотворческа дейност на…

Становище на БФИЕК относно състоянието на свободния пазар за електроенергия и отражението върху базовата индустрия в България / 2018 /

Функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика. Очакванията на енергоемката индустрия са за повече стабилност, предвидимост, дългосрочна визия за по-литиките и промените на пазарните правила.Функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика.…

УС на БФИЕК свиква Общо събрание на 29.05.2017 г.

Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 свиква Общо събрание.Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Ин-дустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 от Устава свиква общо събрание на 29.05.2017 г. от 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ 1700…

БФИЕК внесе две становища до КЕВР относно обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени.

На 21.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени. http://dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1220 Документи

ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители

На 16.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10 ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на…

ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4, проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.

На 04.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. БФИЕК http://dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1181

ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.

На 25.09.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „ Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1156 Документи

ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.

На 25.09.2014 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1157 Документи

ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление.

На 23.09.2014 г. от 14.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-31 от 10.09.2014 г. за утвърждаване на цена за ІV–то тримесечие на 2014 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на…

ДКЕВР проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г.

На 18.09.2014 г. от 10 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4,се проведе обществено обсъждане на „Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“ БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1147 Документи

ДКЕВР проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на „НЕК“ ЕАД.

Проведе се открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на „НЕК“ ЕАД за „търговия с електрическа енергия“ с добавяне на дейността „координатор на балансираща група“На 11.08.2014 г. от 15 ч. в сградата на ДКЕВР, гр.София, бул.Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на „НЕК“ ЕАД. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1146…

БФИЕК взе участие в общественото обсъждане на методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД

Методиката гарантира, на първо място, изпълнение на задълженията по Регламент (ЕО) №715/2009, който гарантира, че тарифите за ползватели на мрежата са недискриминационни и се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Това означава, че цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние. БФИЕК http://www.dker.bg/KAPDOCS/Metodika_BTG_PRICES.pdf Документи